slovník

Koordinace

Jedná se o propojení dílčích subsystémů, zejména pak dílčích plánů. Realizuje se prostřednictvím nařízení, osobních a útvarových iniciativ nebo běžného plánovacího procesu. Abychom mohli hovořit o koordinovaném systému plánování, musíme zvládnout jeho koordinaci v časovém, vertikálním, horizontálním i věcném ohledu.

Controlleři mají za úkol zajišťovat koordinaci mezi jednotlivými útvary a řídicími pracovníky prostřednictvím svých plánovacích systémů, systémů účetnictví, výkaznictví a prostřednictvím osobních setkání.

 

Co-ordination

Co-ordination means the linking of sub-systems, especially sub-plans. It can come about as a result of directives, personal and departmental initiatives or the regular planning process. In order to be able to talk about a co-ordinated planning system there must be co-ordination which takes into account the time factor, the vertical and horizontal dimensions of the organisation, as well as functions.

Controllers are charged with the task of ensuring this co-ordination between the various areas and managers in their planning systems, accounting systems, reporting as well as their meetings.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...