slovník

Kalkulační náklady

Kalkulační náklady jsou druhem nákladů, který neodpovídá přímo druhu nákladů ve finančním účetnictví, protože jsou od těchto buď časově ohraničeny, nebo nemají s náklady z finančního účetnictví přímou souvislost. Často se jedná o oportunitní náklady, tedy náklady ušlé příležitosti, možných vydělaných úroků či mzdy. Nejznámější jsou přitom: • kalk. náklady sociálních služeb (k zatížení nákladových středisek s jediným druhem nákladů místo mnoha druhů sociálních nákladů, které stejně vedoucí střediska nemůže sám přímo ovlivnit), • kalk. odpisy, • kalk. úroky, • kalk. podniková mzda, • kalk. náklady rizika. Ve finančním účetnictví jsou vykazovány pouze úroky, které jsou poskytovány věřitelům (investorům). V provozním účetnictví je zapotřebí brát v úvahu úrokové náklady celkového kapitálu, tedy také vlastního kapitálu, přičemž na provozně nutný majetek je počítána kalkulační úroková sazba. V nejlepším případě jsou kalkulační úroky analyticky plánovány, což vede k plánování ziskovosti a cíle v podobě ROI.

 

Imputed costs are cost elements, which do not directly correspond to any type of expense found in financial accounting, either because they are accrued in financial accounting or because they involve no direct expense. They are often opportunity costs, i.e. costs arising from missed opportunities to earn interest or income. The best known are: • imputed social security costs (imposing on the cost centers a single type of cost for the multiplicity of social security benefits, over which, however, the center manager himself has no influence), • imputed depreciation, • imputed interest, • imputed entrepreneurial salary, • imputed risk costs. In financial accounting only those amounts paid to outside investors are allowed as interest. On the other hand, in management accounting one would prefer to bear the costs of all the capital, including equity, which is why an imputed interest rate is set for the total assets employed. In the best practice imputed interest is planned analytically, which leads to a profitplan and a ROI target figure.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...