slovník

Kalkulace úplných nákladů

Kalkulace úplných nákladů je jednou z podob kalkulace, ve které se přiřazují všechny náklady podniku jednotlivým produktům a službám. Úplné náklady zahrnují buď všechny náklady, které vznikly při výrobě produktu nebo provedení služby – tzv. úplné výrobní náklady – nebo všechny náklady, které vznikly během jednoho období u prodaných výrobků – tzv. úplné vlastní náklady.

Jde o metodu kalkulace, která vedle variabilních nákladů přiřazuje všechny nebo část fixních výrobních režijních nákladů podle jedné nebo více režijních přirážek. To je prostředek přiřazení režie výrobku nebo službě založený např. na spotřebě jednicové práce (sazba na hodinu jednicové práce), jednicových mzdách (procento přirážky k jednicovým mzdám) nebo strojových hodinách (sazba na hodinu strojového času).

Výpočet úplných nákladů je možný pouze jejich proporcionalizací, protože ne všechny v podniku vzniklé náklady jsou v přímém příčinném vztahu s vyrobenými nebo prodanými výrobky. Tímto porušením principu příčinné souvislosti dochází k tomu, že přiřazené fixní náklady nemohou být podkladem pro posouzení přínosu jednotlivých výkonů k výsledkům podniku.

 

Absorption Costing

Absorption costing is the form of costing in which all costs incurred by the business are charged to the individual product or service. Full costs comprise either all costs which have arisen during the manufacture of a product or delivery of a service – full manufacturing costs – or all costs which have arisen from the products sold within a period – full costs.

It is a method of costing that in addition to direct costs assigns all, or a proportion of, production overhead costs to cost units by means of one or a number of overhead absorption rates. They are means of attributing overhead to a product or service, based for example on direct labour hours (direct labour hour rate), direct labour cost (direct labour cost percentage rate) or machine hours (machine hour rate).

The calculation of full costs is only possible through their proportionalisation, since not all costs arising in a business stand in a direct causal relationship with goods manufactured or sold. Because of this violation of the causal principle, allocated fixed costs can never be relevant to assessment of the contribution of individual product or service to business results.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...