slovník

Interní audit

Interní audit slouží ke kontrole řízení podniku, především v decentrálních jednotkách. Oddělení interního auditu a interní střediska kontroly jsou shora (představenstvo, vedení podniku) pověřovány úkoly: prozkoumat správnost, úplnost a náležitost vedení účtů (finanční audit) a zkontrolovat správné používání různých systémů a procesů, např. fakturace, inventura, objednávání, výpočetní technika, atd. (systémový audit). Pracovníci interního auditu musí pracovat maximálně nezávisle na existující organizaci a její hierarchií. Nejsou také obecně zahrnováni do procesu rozhodování, ale pouze podávají přímo zprávy svým zadavatelům. Pracovníci inteního auditu vykonávají podobnou práci jako controlleři, jsou však pověřeni zcela jiným úkolem. Musí kontrolovat, přeměřovat, přezkušovat a nezávisle podávat zprávy, nemají však právo něco od zkoušených žádat. Jsou takovou prodlouženou rukou externích auditorských firem. Controlleři jsou naproti tomu součástí plánovacích a rozhodovacích procesů a mají pomáhat při jejich vypracování. Mají se sice snažit, udržet si nezávislost vůči řídícím silám, které je pověřili, ale díky velmi dobré znalosti svých kolegů rychle riskují, že se sami v určité míře stanou strannými, což odpovídá jejich úkolu působit jako na budoucnost zaměřený podnikový konzultant. Mezi controllery a pracovníky interního auditu neexistují žádné vztahy nadřízenosti či podřízenosti.

Internal auditing is used to inspect the way business is conducted principally in decentralised units. Internal audit departments or internal control centers are commissioned from above by the board of directors to: inspect the correctness, completeness and regularity of the bookkeeping financial auditing) and check the correct use of the various systems and processes e. g. invoicing, inventory, ordering, EDP (operational auditing). Those working in the internal audit must be able to act as it dependently as possible of the existing organisation with its hierarchies. They are not as a rule involved in the decision-making processes, but only report directly to their principals. Internal auditors therefore have a similar job to that of controllers but what they are commissioned to do is quite different. They have to check and investigate but they have no formal authority over those they inspect. In short they are the extended arm external auditing companies. Controllers, on the other hand, are drawn into the planning and decision-making processes and are expected to help managers elaborate their plans. They should admittedly attempt to maintain their independence vis-á-vis the management that gave them their task, but soon because of their intimate know edge of their colleagues they find themselves to some extent taking their part, which has a lot to do with their task of actin as forward-looking companion consultants. Controllers have no authority over those who work in the internal audit and vice versa.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...