slovník

Hrubá zisková marže

Hrubá zisková marže (jinak označované jako výsledek z prodeje) jsou výnosy z prodeje snížené o náklady prodaných výkonů vyjádřené buď jako absolutní hodnota nebo jako procento z prodejních cen (výnosová rentabilita). Relativní vyjádření se spočítá jako absolutní výše hrubé ziskové marže vztažené k výnosům z prodeje za období. Zisková marže může být vypočtena v různých stupních, odtud termíny hrubá zisková marže a čistá zisková marže. Úroveň vykazovaného zisku je také ovlivněna úrovní aplikace účetních konvencí a metodou použitou při oceňování produktu, jako jsou variabilní nebo plné náklady.

Výrobní náklady na prodané výkony vyjadřují, kolik stojí určitý výrobek nebo služba, pokud bereme v úvahu náklady všech funkčních oblastí, které se podílejí na výrobě finálního produktu.

 

Gross Profit Margin

Profit margin is sales less cost of goods sold (cost of sales), expressed either as an absolute value or as percentage of sales value (profit percentage). Relative expression is calculated as absolute gross profit margin divided by revenues from sales for the period. The profit margin may be calculated at different stages, hence the terms gross profit margin and net profit margin. The level of profit reported is also influenced by the extent of the application of accounting conventions and by the method of product costing used, e. g. Variable or absorption costing.

Cost of goods sold (COGS, cost of sales) express what a product or a service costs when the costs of all the functions that are involved in the production of the finished product are included.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...