slovník

Hospodárnost

Hospodárnost je získávání zdrojů příslušné kvality a kvantity za minimální cenu. Jedná se o výchozí kriterium racionality při vynakládání ekonomických zdrojů.

Prosazuje se dvěma základními cestami, resp. jejich kombinací:

  • Úspornost (absolutní úspora) – té se dosahuje tak, že žádoucí výkony podniku jsou zajištěny s co nejnižším vynaložením ekonomických zdrojů; úspornost se tedy projevuje jako reální snížení absolutní výše nákladů na daný objem výkonů;
  • Výtěžnost (relativní úspora) – té se dosahuje v případě, kdy se řízení zaměřuje na maximalizaci objemu provedených výkonů při konstantním vynaložení ekonomických zdrojů; jde tedy o maximalizaci účinků, která se však neprojevuje absolutním, ale pouze relativním snížením nákladů vynaložených na jednotku výkonu.

 

Economy

Economy is the acquisition of resources of appropriate quantity and quality at minimum cost. It is the basic criterion of rationality in the use of economic resources.

It comes through in two basic ways or their combination:

  • Savings (absolute savings) – it is achieved so that the desired output of the company is produced with as little expenditure of economic resources as possible, savings is thus seen as a real reduction in the absolute amount of costs incurred on a given volume of output;
  • Utilization (relative savings) – it is achieved when management focuses on maximizing the volume of output at a constant expenditure of economic resources; however, it does not mean absolute but only relative reduction in costs per unit of output.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...