slovník

Fixní náklady

Náklady, které jsou vynaloženy na účetní období a které v rámci určitého objemu výkonů nejsou ovlivněny změnami v rozsahu aktivit (výkonů).

Fixní náklady jsou doplňkem variabilních nákladů.

Fixní náklady vznikají za účelem zachování schopnosti podniku vyrábět a prodávat. Jsou vymezeny strukturou podniku, tj. jeho organizací a kapacitami, proto se nazývají rovněž strukturální náklady.

Z hlediska řízení je účelné fixní náklady rozdělit do dvou skupin:

  • tzv. utopené (nevyhnutelné, umrtvené) náklady – náklady, které byly nenávratně vynaloženy nebo se vztahují k dřívějším rozhodnutím, a které nemohou být považovány za relevantní pro následná rozhodování;
  • vyhnutelné náklady – konkrétní náklady související s aktivitou nebo částí podnikatelské činnosti, které by nemusely být vynaloženy, pokud by se aktivita, resp. část podnikatelské činnosti, nevykovávala.

Měli bychom brát v úvahu také tzv. semi-fixní náklady (skokové fixní náklady). Typickým rysem semi-fixních nákladů je to, že v daném časovém období je jejich výše pevně svázaná s určitou úrovní (objemem) prováděných aktivit, ale přitom při dosažení určité kritické úrovně (objemu) dané aktivity se zvýší nebo sníží o konstantní částku (skokově).

 

Fixed Costs

Costs which are incurred for an accounting period and which within certain output or turnover limits tend to be unaffected by fluctuations in the levels of activity (output or turnover).

Fixed costs complement the variable costs.

Fixed costs are incurred in order to ensure that the company can produce and sell. Fixed costs are defined by the company’s structures, in other words by its organisation and capacities, which is why they are also called structure costs.

From the management perspective it is useful to divide fixed costs into two groups:

  • sunk (irrecoverable, unavoidable) costs – costs that have been irreversibly incurred or committed prior to a decision point and which cannot be therefore considered relevant to subsequent decisions;
  • avoidable costs – the specific costs of an activity or sector of a business which would be avoided if that activity or castor did not exist.

We should also consider the semi-fixed costs (step fixed costs). The distinguish feature of step fixed costs is that within the given time period they are fixed within specified activity levels, but they eventually increase or decrease by a constant amount at various critical activity levels.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...