slovník

Finanční účetnictví

Klasifikace a zaznamenávání peněžních transakcí jednotky v souladu se zavedenými koncepty, principy, účetními standardy a právními požadavky. Dále jejich prezentace prostřednictvím výkazů zisků a ztrát, rozvahy, výkazu peněžních toků, a to během a na konci účetního období.

Jeho cílem je zobrazit podnikatelský proces zejména z hlediska vyjádření informačních potřeb tzv. externích uživatelů (potenciálních a současných vlastníků, kteří se nepodílejí na řízení firmy, bank a jiných poskytovatelů cizího úročeného kapitálu, obchodních partnerů, zaměstnanců, burz apod.). Tito uživatelé sice stojí mimo hodnocený subjekt, ale jsou s jeho vývojem spjati jak budoucím očekávaným prospěchem, tak i budoucími riziky.

 

Financial Accounting

The classification and recording of the monetary transactions of an entity in accordance with established concepts, principles, accounting standards and legal requirements and their presentation, by means of profit and loss accounts, balance sheets and cash-flow statements, during and at the end of an accounting period.

Its aim is to show the business process particularly in terms of expression of the information needs of so-called external users (potential and current owners, who do not participate in company management, banks and other providers of interest-bearing capital, business partners, employees, stock exchanges, etc.). These users stand outside the entity, but they are closely connected to development of the entity by expected future benefits and future risks.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...