slovník

Finanční deriváty

Finanční deriváty jsou finanční nástroje, které odvozují svou hodnotu z ceny nebo míry podkladového primárního nástroje. Tímto podkladovým nástrojem mohou být akcie, dluhopisy, komodity, úrokové sazby, měnové kurzy, ukazatele odvozené z burzy a další nástroje.

Běžně používané derivátové kontrakty jsou zejména následující:

 • forwardy: jde o dohodu mezi dvěma stranami o směně různých měn k určitému budoucímu datu za určitý měnový kurz; rozdíl mezi tímto sjednaným kurzem a skutečným spotovým kurzem v den transakce je tzv. srážkou nebo prémií z forwardového kontraktu;
 • futures: dohody, které zavazují koupit či prodat určité množství jednotek vymezených ve smlouvě za předem stanovenou cenu v okamžiku uplynutí kontraktu; futures se podobají forwardům, ale na rozdíl od nich je jejich forma standardizovaná a jsou obchodovány na organizovaných trzích;
 • opce: dohody, které dávají vlastníkovi právo (ale nikoliv povinnost) koupit (v případě nákupní opce) nebo prodat (v případě prodejní opce) určená aktiva buďto před určitým datem nebo v určitém smluveném okamžiku;
 • warranty: nástroje, které vyžadují, aby emitent vydal akcii (ať již podmíněně či nikoliv) a současně neobsahuje závazek emitenta převést ekonomický prospěch; v podstatě se jedná o případ specifické dlouhodobé opce, obvykle obchodované mimoburzovně;
 • swapy: dohody o vzájemné výměně plateb za rozdílných podmínek, např. v rozdílných měnách (měnový swap) nebo v případě, kdy je jedna platba určená fixním kurzem a druhá plovoucím kurzem (úrokový swap).

V praxi se objevuje i řada kombinací výše uvedených derivátových nástrojů. Nejběžnější z nich jsou tzv. swaption. Jedná se v podstatě o kombinaci swapu a opce, tedy o právo účastnit se výměnné operace. Obdobně jako u nákupní opce a prodejní opce, tak i u swaption rozlišujeme právo nákupu a prodeje a hovoříme o receiver swaption (právo obdržet fixovaný kurz a zaplatit plovoucí) a o payer swaption (právo zaplatit fixovaný kurz a obdržet plovoucí).

 

Derivative Financial Instruments

They are financial instruments that derive their value from the price or rate of some underlying item. Underlying items include equities, bonds, commodities, interest rates, exchange rates and stock market and other indices.

Some of the common variants of derivative contracts are as follows:

 • forwards: contracts between two parties to exchange different currencies at a specified future date and at a specified rate; the difference between the specified rate and the spot rate ruling on the date the contract was entered into is the discount or premium on the forward contract;
 • futures: contracts that oblige to buy or sell a specified quantity of the item represented in the contract at a predetermined price at the expiration of the contract; futures are very similar to forwards, however their form is standardized and they are traded on organised exchanges;
 • options: contracts that give the owner the right, but not the obligation, to buy (in the case of a call option) or sell (in the case of a put option) an asset on predetermined terms on, or before, a future date;
 • warrants: instruments that require the issuer to issue shares (whether contingently or not) and contains no obligation for the issuer to transfer economic benefits; they are basically certain long-dated options, which are generally traded over-the-counter;
 • swaps: contracts to exchange payments on different terms, e. g. in different currencies (currency swap) or one at a fixed rate and the other at a floating rate (interest rate swap).

There are many mixtures of financial derivatives listed above as well. The most common of them is swaption, which is basically option on the forward swap. Similar to a call and put option, a swaption is of two kinds: a receiver swaption and a payer swaption. While on one hand, in case of a receiver swaption there is an option wherein you can receive fixed and pay floating, a payer swaption on the other hand is an option to pay fixed and receive floating.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...