slovník

Efektivnost

Efektivnost znamená využití zdrojů takovým způsobem, že výstup aktivity dosáhne požadovaného výsledku. Je to schopnost podniku zhodnotit zdroje vložené do podnikání.

Cílem manažerského účetnictví a controllingu je – kromě měření celkové efektivnosti – zkoumat také dílčí faktory jejího zvyšování. Ty je účelné z hlediska odpovědnosti za jejich působení rozdělit do dvou skupin:

  • Na ty, které souvisejí s průběhem hlavní výdělečné činnosti podniku a které tedy v zásadě spadají do odpovědnosti podnikového managementu;
  • Na ty, které jsou výsledkem efektivního zajišťování průběhu finančních a investičních transakcí a které již spíše spadají do odpovědnosti vlastníků či jejich reprezentantů.

Typickými měřítky efektivnosti jsou jednak ukazatelé rentability (ROA, ROE, ROCE, …) nebo ekonomický zisk (např. EVA). Jde tedy o vyjádření účinnosti vztažené k celkové úrovni ekonomických zdrojů, které jsou v podniku vázány.

 

Effectiveness

Effectiveness means the utilisation of resources such that the output of the activity achieves the desired result.

The aim of management accounting and controlling is – in addition to measuring the overall effectiveness – to examine the individual factors of its increase. It is reasonable to divide them into two groups, according to responsibility of managers for their development:

  • those that are related to the core business (operating activity) and for which are in essence responsible managers of the company;
  • those that are results of the effective course of financial and investment transactions and for which rather the owners or their representatives bear the responsibility.

Typical measures of effectiveness are both rates of return (ROA, ROE, ROCE, ...) and residual income (e. g. EVA). It is therefore an expression of efficiency considering also the overall level of economic resources that are tied in the company (invested capital).

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...