slovník

Economic value added (EVA)

The concept of residual income was promoted mainly by consulting first from the beginning of the 1990s, lurking for lucrative consulting mandates.

Economic value added (EVA)

The concept of residual income was promoted mainly by consulting first from the beginning of the 1990s, lurking for lucrative consulting mandates. The most successful among them was Stern & Co. (later Stern Value Management), a New York based firm which introduced a specific type of residual income measure - Economic Value Added (EVA). Other consulting firms soon came up with similar concepts. This is quite surprising as EVA and residual income were far from being new at that time. As management guru Peter Drucker noted, the concept of EVA had been discussed by Alfred Marshall in England already in the late 1890s.

EVA is a measure of residual income and considered to be closely aligned with creation of shareholder value. EVA is calculated as the difference between the net operating profit after taxes (NOPAT) and opportunity cost of capital employed (CE). The basic formula to compute EVA is:

Related terms:

Net operating assets (NOA)

Includes only those assets which are considered necessary to generate NOPAT for a period.

Net operating profit after taxes (NOPAT)

An operating profit term, used in calculation of EVA. It represents the company's operating profit that would accrue to shareholders (after taxes) if the company was fully equity financed.

 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA)

Tento ukazatel bývá někdy označován jako ekonomický nadzisk (neboli reziduální zisk), jehož koncept propagují především poradenské firmy už od počátku 90. let. Nejúspěšnější z nich byla newyorská firma Stern & Co (později Stern Value Management), která zavedla specifický typ ukazatele - ekonomickou přidanou hodnotu (EVA). S podobnými koncepty brzy na to přišly i další poradenské firmy. Což bylo poměrně překvapivé, protože EVA a její základní myšlenka, že investovaný kapitál musí vlastníkům přinášet více než jsou náklady na kapitál, nebyly v té době zdaleka novinkou. Koncem 90. let 19. století o ní hovořil Alfred Marshall a později, v 50. létech 20. století, Peter Drucker.

 

EVA je měřítkem reziduálního zisku a je považována za úzce spjatou s tvorbou hodnoty pro akcionáře. EVA se počítá jako rozdíl mezi čistým provozním ziskem (NOPAT) a alternativními náklady investovaného kapitálu (CE). Základní vzorec pro výpočet EVA je následující:

  

Související pojmy:

Čistá provozní aktiva (NOA)

Zahrnují pouze ta aktiva, která jsou nezbytná k vytvoření NOPAT za dané období.

Čistý provozní zisk (NOPAT)

Představuje provozní zisk společnosti, který by připadl akcionářům (po zdanění), pokud by společnost byla plně financována vlastním kapitálem.

 

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...