slovník

Dluhopis

Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči majiteli cenného papíru. Obvykle je nabízen za fixní úrok (kupon) po pevně stanovené období a s pevnou zpětně získatelnou částkou (par).

Obligace je dluhový cenný papír, jedná se o dlouhodobý dluhopis emitovaný firmou, orgány místní samosprávy nebo státem. Emise obligací slouží k získání dodatečných zdrojů pro financování podniku, ke krytí schodku státního rozpočtu nebo k financování investic a projektů. Protistrana může naopak dluhopisy využít jako finanční investici, pokud chce zhodnotit volné finanční prostředky. Investování do dluhopisů je považováno za relativně bezpečný typ investice.

Oceňování dluhopisů vychází z principů čisté současné hodnoty.

Podle doby splatnosti dělíme dluhopisy na:

 • Krátkodobé dluhopisy se splatností kratší než 1 rok. Ty jsou obchodovány na peněžním trhu. Patří sem zejména pokladniční poukázky, komerční papíry a depozitní certifikáty.
 • Středně a dlouhodobé dluhopisy se splatností delší než 1 rok. Ty jsou obchodovány na kapitálovém trhu. Patří sem hypoteční zástavní listy, obligace a další.

Podle forem rozlišujeme dluhopisy:

 • Dluhopis s pevným výnosem, který je nejčastější formou dluhopisů. Vlastník dluhopisu získává v pravidelných časových intervalech pevné platby (kupony) a v době splatnosti společně s posledním kuponem nominální hodnotu dluhopisu.
 • Dluhopis s pohyblivým výnosem, který nemá pevně stanovený kupon. Výnos se stanovuje dle určité referenční sazby (např. LIBOR - London Interbank Offered Rate).
 • Dluhopisy s nulovým kuponem (zerobond), který nemá žádný kupon. Výnos zde tvoří rozdíl mezi kupní cenou dluhopisu a jeho nominální hodnotou. Tento typ dluhopisu má velký informační význam pro finanční trhy, protože z něj lze snadno zjistit časovou strukturu úrokových sazeb.

 

 

Bond

Bond is a debt security that reflects the debtor obligation of the issuer to the owner of the security. It normally offers a fixed rate of interest (coupon) over a fixed period of time and with a fixed redemption value (par).

Obligation is a debt security, it is a long-term bond issued by a company, local authorities or state. The bonds issuance is used to obtain additional sources of funding for the enterprise, to cover the state budget deficit or to finance investments and projects. On the other hand, bonds can be used as a financial investment, if we want to evaluate the available financial resources. Investing in bonds is considered for a relatively safe type of investment.

Valuation of bonds is based on the principles of net present value.

According to maturity we can differentiate between following types of bonds:

 • Short-term bonds which have maturity shorter than one year; they are traded on the money market. These include mainly treasury bills, commercial papers and deposit certificates.
 • Medium- and long-term bonds which have maturity longer than one year; they are traded on the stock market. These include mortgage bonds, obligations etc.

According to form we can differentiate between following bonds:

 • Fixed rate bond (or “plain vanilla”) theholder of which receives at regular intervals fixed payments (coupons) and in maturity the nominal value of the bond together with the latest coupon.
 • Floating rate note (FRN) is a form of bond that does not have a fixed coupon. Yield is determined according to a reference rate (e.g. LIBOR - London Interbank Offered Rate).
 • Zero-coupon bond (discount bond) is a form of bond that has no coupon. Yield is the difference between the purchase price of the bond and its nominal value. This type of bond is very important information for financial markets because it is easy to determine from it the time structure of interest rates.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...