slovník

Dividenda

Dividenda je označením pro prostředky vyplácené emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáře. Jde o částku vyplácenou akcionářům ze zisku nebo z fondů určených k rozdělení. Dividendy se vyplácejí zpravidla v podobě peněžních prostředků, ale jsou přípustné i tzv. prémiové dividendy, které se vypořádají vydáním dodatečných akcií.

Dividenda se vyplácí podle rozhodného dne držení akcií a je zpravidla vyplácena ze zisku minulého roku; může však být vyplacen i nerozdělený zisk z minulých let.

O výplatě dividendy rozhoduje valná hromada.

Kromě dividendy může akcie přinášet také kapitálový výnos, který vzniká růstem ceny akcie na trhu.

 

Dividendový výnos je vyjádřením podílu dividendy na akcii k tržní ceně akcie.

Dividendový výnos vyjadřuje zhodnocení investice akcionáře a je pro investora významným indikátorem k prodeji, držbě či koupi akcie.

 

Dividendové krytí je vyjádřením podílu zisku na akcii k dividendě na akcii.

Označuje, kolikrát je dividenda pokryta na ní připadajícím ziskem a zároveň tak vypovídá o použití zisku na jiné účely.

 

 

Dividend

Dividend is a term which refers to money paid by the issuer (joint stock company) into the hands of shareholders. It is an amount payable to shareholders from profits or other distributable reserves. Dividends are normally paid in cash, but so-called crisp dividends, paid by the issue of additional shares, are permissible as well.

The dividend is payable according to the governing day of possession of a share and is usually paid from profits for last year. It may be paid, however, from the retained profits from previous years as well.

The General Assembly decides about the dividend payment.

In addition to dividend, the share may bring a capital gain, resulting from growth in share price in the market.

 

Dividend Yield expresses the ratio of dividend per share to market price per share.

Dividend yield is a term that refers to the return on investment of the shareholder. It is an important indicator for investors to sell, hold or buy shares.

 

Dividend Cover expresses the ratio of earnings per share to dividend per share.

Dividend cover is a term that indicates how many times the dividend is covered by the yearend profit and at the same time it refers to the use of profit for other purposes.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...