slovník

Current assets

There are short-term and liquid assets which are intended to be used up or liquidated (sold) within one year. Examples are inventories, accounts receivable (also called trade receivables), and cash itself. 

Current assets

There are short-term and liquid assets which are intended to be used up or liquidated (sold) within one year. Examples are inventories, accounts receivable (also called trade receivables), and cash itself. 

You probably have noted that different measurements are applied on the same side of the balance sheet. While non-current assets are mostly valued at historical cost less depreciation, current assets are measured at market values. A total sum of assets at the bottom of the balance sheet should consequently be read with care.

Oběžná aktiva

Zahrnují krátkodobá a likvidní aktiva, která jsou určena ke spotřebě nebo prodeji (likvidaci) do jednoho roku. Příkladem jsou zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky.

Pravděpodobně jste si všimli, že na stejné straně rozvahy se uplatňují různá ocenění. Zatímco dlouhodobý majetek se většinou oceňuje historickými pořizovacími cenami sníženými o odpisy, oběžná aktiva se oceňují tržní hodnotou. Celkovou sumu aktiv v dolní části rozvahy je proto třeba interpretovat obezřetně.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...