slovník

Controlling

Controlling je široce koncipovanou metodou řízení, která soustřeďuje svou pozornost do dvou relativně samostatných oblastí: jednak samotného procesu řízení (plánování a kontroly) a jednak jeho informační podpory. Controlling je chápán jako metoda, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému řízení permanentním srovnáváním skutečného průběhu podnikatelského procesu se žádoucím stavem, vyhodnocováním odchylek a aktualizací cílů.

Zejména řada německých autorů vymezuje controlling následovně:

 • Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků. (Horváth, P.);
 • Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí vyžadující příslušná opatření. (Mann, R., Mayer, E.);
 • Controlling je nástroj řízení přesahující řadu funkcí, který podporuje podnikový proces rozhodování a řízení prostřednictvím cílově orientovaného zpracování informací. (Preibler, P.).

Vedle naturálního controllingu, který bezprostředně souvisí s řízením věcné stránky podnikatelského procesu (controlling zásob, výroby, odbytu apod.), zaujímá významné postavení finanční a nákladový controlling (který má blízko tomu, co anglosaský svět nazývá manažerským účetnictvím).

Z časového hlediska je možné controlling členit na operativní controlling, což je soubor činností zajišťujících stanovení cílů, plánování a řízení ve střednědobém a krátkodobém horizontu - typickými cíli jsou likvidita, zisk a finanční stabilita - a strategický controlling, což je soubor činností zajišťujících plánování, testování, implementaci a vyhodnocování strategií - typickými ukazateli jsou pak existující a budoucí potenciály úspěchu, tržní podíl, či volné peněžní toky.

 

Controlling is widely conceived method of management, which focuses its attention on two relatively distinct areas: first, the management process itself (planning and control) as well as its information support. Controlling is understood as a method, which purpose is to increase the effectiveness of the management system by continual comparison of the actual course of business process with its desirable condition, evaluation of deviations and updating goals.

Especially German authors define controlling as follows:

 • Controlling is a management tool, which serves for coordinating the planning, control and ensuring the information data base so that it leads to business results improvement. (Horvath, P.);
 • Controlling is a system of rules that helps to achieve business objectives, prevents surprises and turns the red light on when the danger arises and appropriate action is required. (Mann, R., Mayer, E.);
 • Controlling is a management tool that goes beyond number of functions and that supports business process management, decision making and goal-oriented information processing. (Preibler, P.).

Besides natural controlling, which is directly related to the natural merit of the business process management (inventory controlling, production controlling, sales controlling, etc.), financial and cost controlling (which is close to what is called managerial accounting in Anglo-Saxon world) play an important role.

From the time perspective controlling can be divided into operational controlling, which is a set of activities that covers setting goals, planning and management in the mid-term and short term - typical goals are liquidity, profit and financial stability - and strategic controlling, which is a set of activities that covers planning, testing , implementation and evaluation of strategies - typical objectives are indicators of current and future potentials for success, market share and free cash flows.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...