slovník

Cíl

Cíl je budoucí stav, o jehož dosažení usilujeme a který je popsán z hlediska obsahu, času a rozsahu. Jedná se de facto o jednoznačně specifikovaný výsledek, kterého má být dosaženo. Cílově orientované uvažování je jedním z předpokladů účinného controllingu či účinného využití nástrojů manažerského účetnictví.

Řízení podle cílů je proces stanovování cílů v rámci organizace takovým způsobem, že vedoucí pracovníci a zaměstnanci jsou srozuměni a souhlasí s cíli podniku a chápou, jaká je jejich úloha v procesu naplňování těchto cílů. Podstatou řízení podle cílů je participace všech zúčastněných při stanovení cílů, výběr variant jednání a rozhodování. Důležitou součástí řízení podle cílů je měření a porovnávání skutečné výkonnosti každého zaměstnance se stanovenými standardními hodnotami. V ideálním případě, kdy zaměstnanci mají možnost, aby se sami podíleli na stanovování svých cílů a na volbě postupu jejich naplnění, jsou pak spíše ochotni usilovat o naplnění svých povinností.

Stanovování sílů je kontinuální činnost, při které jsou stanovené cíle neustále aktualizovány na základě nově vznikajících okolností.

Jednotlivé cíle pro zodpovědné pracovníky musí být vždy odvozeny od cílů celého střediska a cíle tohoto střediska zase od cílů celé společnosti. Krátkodobé cíle jsou zase odvozeny od cílů dlouhodobých a podrobněji je rozvádějí. Cíle musí být vždy vzájemně konzistentní a nesmí si v žádném ohledu odporovat.

 

Objective

An objective is a striven-for future state, which is precisely defined in terms of content, time scale and scope. An objective can be therefore regarded as a specified result to be attained. Thinking and working with objectives is one of the fundamental prerequisites for effective controlling and for effective use of management accounting tools.

Management by Objectives (MBO) is a process of defining objectives within an organization so that management and employees agree to the objectives and understand what they need to do in the organization. The essence of management by objectives is participative goal setting, choosing course of actions and decision making. An important part of the management by objectives is the measurement and the comparison of the employee’s actual performance with the standards set. Ideally, when employees themselves have been involved with the goal setting and choosing the course of action to be followed by them, they are more likely to fulfil their responsibilities.

Particular objectives for responsible individuals must always be derived from the aims and objectives of the responsibility centre as a whole and objectives of the responsibility centre must be then derived from the aims and objectives of the whole company. Short-term goals are derived from long-term goals and specify them in more detailed way. Objectives must be always consistent with each other and may not contradict in any way.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...