slovník

Bostonská matice

Bostonská matice je graf, který byl vytvořen Brucem Hendersonem v roce 1968. Jejím cílem je pomoci podnikům s analýzou jejich strategických podnikatelských jednotek nebo produktových řad. To společnosti umožňuje efektivní alokaci zdrojů, a slouží tak jako analytický nástroj pro marketing značky, produkt management, strategické řízení a analýzu portfolia.

Pro vizuální vyjádření slouží sektorový graf, ve kterém jsou podnikatelské jednotky či produkty zobrazeny na základě jejich relativního tržního podílu (osa x) a rychlosti růstu trhu (osa y). Hodnota tržeb (či zisku, krycího příspěvku, cash flow apod.) příslušné podnikatelské jednotky (či příslušného produktu) je znázorněna plochou kruhu, který jí symbolizuje.

teorii portfolia (při aplikaci Bostonské matice) se na podnik nahlíží jako na portfolio strategických podnikatelských jednotek (SBU). Rozdílné strategické podnikatelské jednotky v různých konkurenčních pozicích s rozdílnou tržní aktivitou vyžadují rozdílné strategie.

 • Dojné krávy jsou jednotky s vysokým podílem na trhu v pomalu rostoucím odvětví. Tyto jednotky jsou obvykle hlavním zdrojem peněžních příjmů při nutnosti vynakládání minimálních investic.
 • Hladoví psi jsou jednotky s nízkým podílem na zralém trhu, který příliš neroste. Zpravidla nevytvářejí pozitivní zisk a peněžní prostředky.
 • Otazníky jsou jednotky na rychle rostoucích trzích, kde podnik ještě nedosáhl významné konkurenční pozice. Je potřeba navýšit tržní podíl nebo tuto oblast opustit.
 • Hvězdy jsou jednotky s vysokým tržním podílem na rychle rostoucím trhu. Hvězdy zpravidla vyžadují vysoké investice pro udržení či zvýšení tržního podílu.

 

Boston Matrix

Boston matrix (growth-share matrix) is a chart that was created by Bruce Henderson in 1968 to help corporations with analyzing their business units or product lines. This helps the company allocate resources and is used as an analytical tool in brand marketing, product management, strategic management, and portfolio analysis.

To use the chart, analysts plot a scatter graph to rank the business units or products on the basis of their relative market share held (x axes) and growth rate of the market served (y axes). The value of strategic business unit’s (or product’s) sales (or profit, contribution margin, cash flow etc.) is depicted by the area of a circle which stands for it.

In the portfolio concept (when using Boston matrix) the business is seen as a portfolio of strategic business units (SBU). Differing strategic business units in differing competitive positions with differing features of market attractiveness require differing strategies.

 • Cash Cows are units with low-volume market growth and dominant relative market share. They are generally the main source of the cash flow without making significant new investment.
 • Poor Dogs are units that show a low-volume market growth and a low relative market share. In general only little hope of profit and positive cash flow may be expected from them.
 • Question marks are units which are developed in markets that demonstrate a high market growth, but in which the business has not yet reached any leading competitive position. It is necessary to promote or to quit.
 • Stars are units characterised by a high-volume market growth and dominant relative market share. To grow or maintain market position a star generally requires high investment.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...