slovník

Bod zvratu

Bod zvratu je stupněm aktivity, kdy nevzniká zisk ani ztráta. Teprve v tomto okamžiku tedy firma začíná tvořit zisk. Pře dosažením bodu zvratu jsou veškeré jednotkové marže (krycí příspěvky) produktů pohlceny fixními náklady. Teprve od bodu zvratu začínají kumulované tržby převyšovat kumulované náklady a – a to zejména – kumulované marže (krycí příspěvky) začínají převyšovat celkové fixní náklady.

Bod zvratu je jedním z nástrojů analýzy vztahu nákladů, objemu a zisku (CVP), což je analýza vlivu prodejních cen a produktové skladby na budoucí zisk v případě změn fixních a variabilních nákladů.

O bodu zvratu lze uvažovat v několika úrovních:

 • Hotovostní bod zvratu – výnosy z tržeb pokryjí všechny variabilní náklady a fixní náklady vyžadující hotovostní platby;
 • Bod zvratu obnovy aktiv – výnosy z tržeb pokryjí kromě všech explicitních nákladů také kalkulační náklady (např. kalkulační odpisy, nájemné apod.);
 • Cílový bod zvratu – výnosy z tržeb pokryjí veškeré výše zmíněné náklady a navíc vygenerují určitou plánovanou výši zisku.

Může být stanoven buď použitím diagramu bodu zvratu, nebo výpočtem. Diagram znázorňující bod zvratu je graf, který znázorňuje přibližný zisk nebo ztrátu podle různé velikosti prodeje ve vymezeném období.

 

Break-even Point

Break-even point is the level of activity at which there in neither profit nor loss. It refers to the volume of sales at which a business begins to make a profit. On the way to reaching the break-even point all contribution margins are consumed by the fixed costs incurred by the business. Only when passing the break-even point a surplus of sales revenue over all the cumulated costs is to be stated and – what is more important – a surplus of all cumulated contribution margins over the total fixed costs of the business is to be stated.

Break-even point is one the tools of cost-volume-profit analysis (CVP) which is the study of the effects on future profit of changes in fixed cost, sales price, quantity and mix.

Break-even point can be calculated at various levels:

 • Cash break-even point – the revenue from sales covers all the variable costs and all the fixed costs requiring cash payments;
 • Break-even point to maintain assets – the revenue from sales covers besides all the explicit costs also imputed costs (e. g. imputed depreciation);
 • Target break-even point – The sales revenue covers all the costs mentioned above and in addition they generate the planned level of profit.

It can be ascertained by using a breakeven chart or by calculation. Breakeven chart is a chart which indicates approximate profit or loss at different levels of sales volume within a limited range.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...