slovník

Beyond budgeting

The most radical solution to deal with the shortcomings of traditional budgeting is to abolish budgets and base company planning on a completely different approach.

Beyond budgeting

The most radical solution to deal with the shortcomings of traditional budgeting is to abolish budgets and base company planning on a completely different approach. This approach is generally known as “beyond budgeting” in business practice and academic literature. It is a concept that postulates the complete elimination of traditional budgets, and instead recommends a flexible system of planning and control. It is based on the idea of staff empowerment, market-like coordination replacing centrally determined plans, and an open and challenging work culture that fosters the entrepreneurial spirit of individuals.

 

Beyond budgeting proposes for example to use concepts like the balanced scorecard, process oriented performance measurement systems, and key performance indicators, derived from external market benchmarks that can be flexibly adjusted in case of changing conditions.

Beyond budgeting

Obdobně jako better budgeting se ani tato skupina moderních metod rozpočtování a plánování v odborné literatuře nepřekládá do češtiny. Představuje nejvíce radikální řešení, jak se vypořádat s nedostatky tradičního rozpočtování. Cílem je zcela eliminovat tradiční rozpočty a založit podnikové plánování na zcela jiném přístupu v podobě flexibilního systému plánování a kontroly. Proto je tento přístup v podnikové praxi i odborné literatuře obecně znám jako "mimorozpočtový". Je založen na myšlence posílení pravomocí zaměstnanců, tržní koordinaci nahrazující centrálně stanovené plány a otevřené a náročné pracovní kultuře, která podporuje podnikatelského ducha jednotlivců.

 

Zastánci tohoto přístupu navrhují využívat koncepty jako např. balanced scorecard, procesně orientované systémy měření výkonnosti nebo klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs), odvozené z externích tržních benchmarků, které lze v případě měnících se podmínek flexibilně upravovat.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...