slovník

Better budgeting

Better budgeting
Tzv. Better budgeting (do češtiny se obvykle nepřekládá) je přístup, který se snaží reagovat na častou kritiku a nedostatky tradičního rozpočtování. Byl navržen s cílem nabídnout lepší řešení v oblasti plánování a controllingu založený na zvýšení efektivity, zeštíhlení a zjednodušení plánování a tvorby rozpočtu. Vyznačuje se řadou odlišných předpokladů a charakteristik, které lze shrnout následovně:
● Rozpočty jsou užitečné a stále je potřeba je připravovat - zástupci better budgetingu nezpochybňují potřebu tvorby rozpočtů.
● Tradiční rozpočty obsahují mnoho detailů, sestavování rozpočtů je proto nepružné a spotřebovává příliš mnoho podnikových zdrojů. Better budgeting připravuje méně složité rozpočty; soustředí se na několik klíčových parametrů plánování, které se ovšem týkají celé společnosti (méně je v tomto případě více). Snížení složitosti lze dosáhnout například zrušením rozpočtů pro malé organizační jednotky, jako jsou jednotlivá oddělení, a přípravat rozpočty pouze pro velké celky.
● Tradiční rozpočty se příliš zaměřují na finanční ukazatele a nedokáží překlenout mezeru mezi strategickým a operativním plánováním. Strategické cíle se v tradičních rozpočtech neodrážejí, protože je obtížné je kvantifikovat a nevztahují se pouze na jedno rozpočtové období. Better budgeting se výslovně zaměřuje na nefinanční ukazatele a kvalitativní faktory.

● Tradiční rozpočty jsou příliš rigidní. Jakmile jsou jednou sestaveny, nejsou aktualizovány, ale zůstávají zmrazeny po zbytek období své platnosti. Better budgeting ruší myšlenku rigidních ročních plánů a místo toho zavádí koncept klouzavého plánování založeného na inkrementálních a permanentních změnách plánu, resp. rozpočtu.

 

Better budgeting
Better budgeting is an approach that picked up commonly criticised weaknesses of traditional budgets and was postulated to provide a better solution to solve the planning task in management control. It is marked by a number of distinct characteristics that can be summarised as follows:
● Budgets as such are useful. Budgets still need to be prepared.
● Traditional budgets contain many details, budgeting therefore is too inflexible and eats up too many company resources. Better budgeting prepares less complex budgets; the focus is on a few key planning parameters that apply to the company as whole. Reducing complexity can be achieved, for instance, by abolishing budgets for small organisational units such as individual departments and preparing budgets for large entities only.
● Traditional budgets are too much focused on financial indicators and cannot bridge the gap between company strategy and operational planning. Strategic goals are not reflected in traditional budgets, since they are difficult to quantify and do not refer to a single budgeting period only. Better budgeting explicitly focuses on non-financial indicators and qualitative factors.
● Traditional budgets are too rigid. Once they have been set up, they are not updated, but remain frozen for the remainder of their validity period. Better budgeting abolishes the idea of rigid annual plans and introduces the concept of rolling forecast instead.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...