slovník

Benchmarking (srovnávání)

Zjišťování informací ke stanovení úkolů a srovnatelných hodnot, na základě kterých se měří relativní výkonnost (zejména v oblastech nedostatečné výkonnosti). V důsledku přijetí nejlepších zkušeností se očekává zlepšení výkonnosti.

Jde o analytický nástroj srovnávání vlastní formy s konkurentem v odvětví nebo i s podniky z jiných oborů. Porovnáním vlastních metod, procesů, činností a výsledků v jednotlivých funkčních oblastech s jedním nebo více podniky dochází k odhalení možných prvků zvyšování kvality, produktivity a výkonnosti.

Podle orientace je různé objekty a subjekty srovnání je možné benchmarking členit na:

 • interní benchmarking – srovnávání jedné činnosti nebo funkce s jinou v rámci stejného odvětví;
 • funkční (všeobecný) benchmarking – srovnání interních činností s nejlepšími externími provozovateli této činnosti bez ohledu na odvětví;
 • konkurenční benchmarking – v jeho rámci se shromažďují informace o přímých konkurentech pomocí technik jako zpětná (stavebnicová) analýza;
 • strategický benchmarking – jde o typ konkurenčního benchmarkingu, který se orientuje na strategické cíle a organizační změny.

 

Benchmarking

It is the establishment, through data gathering, of targets and comparators, through whose use relative levels of performance (and particularly areas of uderperformance) can be identified. By the adoption of identified best practices it is hoped that performance will improve.

It is an analysis tool which allows comparison of the company with its competitors. It is possible to make comparisons with the best practice demonstrated by companies in the industry as well as in different industries. It is therefore a process which compares the methods, operations and results of business functions with one or more other enterprises in order to discover opportunities for improving quality and performance.

According to orientation to different objects and subjects of comparison it is possible to classify benchmarking as follows:

 • internal benchmarking – a method of comparing one operating unit or function with another within the same industry;
 • functional (generic) benchmarking – internal functions are compared with those of the best external practitioners of those functions, regardless of the industry they are in;
 • competitive benchmarking – information is gathered about direct competitors, through techniques such as reverse engineering;
 • strategic benchmarking – a type of competitive benchmarking aimed at strategic action and organisational change.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...