slovník

Benchmarking

A form of analysis that compares company performance with comparable companies (benchmarks), mostly from the same industry. It is also called peer group analysis. The basic idea of a benchmarking with peers is to learn from others. Look at how others perform - this will provide at least an indication where you stand relative to others and what you can do better.

Benchmarking
A form of analysis that compares company performance with comparable companies (benchmarks), mostly from the same industry. It is also called peer group analysis. The basic idea of a benchmarking with peers is to learn from others. Look at how others perform - this will provide at least an indication where you stand relative to others and what you can do better.

For a company to identify its own peers is normally relatively easy. The peers are a firm’s competitors in the market. They offer a similar product or service, they are active in the same geographical markets, and they belong to the same industry.

In general, the quality of the benchmarking analysis depends heavily on the actual comparability of the firms. Usually, the more homogenous a sample is, the more meaningful results will be. Often, company size plays a role when comparing peers. Another important aspect in defining comparable peers is a business model. Hence, only peers of comparable size should be selected for an analysis. For instance, can we compare Amazon to Walmart? The two companies are active in the same sector (distribution), but the two  business models are diametrically opposed: the first is based on its extensive distribution centres and internet orders, whereas the second is based on more than 10,000 physical points of sale in the USA and more than 2 millions employees.

Ambitious managers do not compare their operations with a mere average. The average includes the highest performances as well the lowest. This is why a company may want to compare itself not only with the average but also with the best performance in the sample, the so-called best-in-class benchmark.

Benchmarking

Forma strategické analýzy, která porovnává výkonnost podniku se srovnatelnými podniky (tzv. benchmarky), většinou ze stejného odvětví. Nazývá se také analýzou srovnatelných skupin. Základní myšlenka benchmarkingu spočívá ve zjištění, že je výhodnější učit se od ostatních. Sledujte, jak si vedou ostatní - to vám poskytne alespoň orientační informaci o tom, jak si stojí váš podnik ve srovnání s ostatními a co můžete dělat lépe.

Identifikace partnerů pro benchmarking je relativně snadná. Za partnery pro benchmarking by měly být vybrány lepší konkurenční podniky na trhu, kteří nabízejí podobný výrobek nebo službu, působí na stejných geografických trzích a logicky patří do stejného odvětví.

Obecně platí, že kvalita benchmarkingu do značné míry závisí na srovnatelnosti podniků. Platí pravidlo, že čím homogennější vzorek vybraných podniků je, tím smysluplnější výsledky získáme. Při výběru partnerů pro benchmarking často hraje zásadní roli velikost podniku. Dalším klíčovým parametrem je i obchodní model. Pro analýzu by měly být vybrány pouze ty podniky, které jsou si v těchto aspektech podobné. Můžeme například srovnávat společnosti Amazon a Walmart? Obě společnosti působí ve stejném odvětví (distribuce zboží), ale jejich obchodní modely jsou diametrálně odlišné: první z nich je založen na svých rozsáhlých distribučních centrech a internetových objednávkách, zatímco druhý na více než 10 000 fyzických prodejních místech v USA s více než 2 milionech zaměstnanců.

Poznámka pro ambiciózní manažery: nesrovnávejte se s průměrem. Průměr zahrnuje jak nejvyšší výkony, tak i ty nejnižší. Proto je vhodné rozšířit benchmarking o srovnání s nejlepšími výkony ve vzorku, tzv. benchmarkem best-in-class.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...