slovník

Analýza vztahu nákladů, objemu a zisku

Analýza vlivů prodejních cen a produktové skladby na budoucí zisk v případě změn fixních a variabilních nákladů.

Výchozím momentem řešení těchto úloh, od kterého se odvíjí celá řada dalších závěrů a rozhodnutí, je kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu – objemu prodaných výkonů, při kterém dosažené výnosy uhradí vynaložené náklady.

Na výchozí propočet, vyjadřující úroveň objemu prodeje, průměrné ceny a žádoucí úroveň fixních a variabilních nákladů, které vedou k dosažení výchozí výše zisku, pak navazuje kvantifikace procentní úrovně změn těchto faktorů, která zajišťuje minimální nebo naopak žádoucí vyšší úroveň zisku.

 

Cost-volume-profit Analysis (CVP)

Cost-volume-profit Analysis is the study of the effects on future profit of changes in fixed cost, variable cost, sales price, quantity and mix.

Starting point of solving of these problems, from which a number of other conclusions and decisions are derived, is the quantification and analysis of so-called break-even point – the sales volume, which ensures that the revenues achieved cover the incurred costs.

The initial calculation (expressing the level of sales volumes, average sell prices and desirable level of fixed and variable costs, which lead to the achievement of the initial amount of profit) is followed by quantification of the percentage changes in levels of these factors, which ensure minimal or conversely higher desired level of profit.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...