slovník

Analýza odchylek

Analýza odchylek, jinak řečeno porovnání plánovaných a skutečných hodnot, je porovnání skutečných údajů a výstupů s plánovanými hodnotami (tedy s tím, „jak by to mělo být“). Jde o hodnocení výkonnosti prostřednictvím odchylek, jejichž včasné vykazování by mělo být pro management základem pro přijetí opatření.

Odchylka je rozdíl mezi předem stanovenými (rozpočtovanými nebo standardními) náklady, výnosy, ziskem, objemem výstupu atd. a jejich skutečnou výší.

Cílem analýzy je zjistit podstatné odchylky skutečnosti od plánu a určit potřebná opatření a zvážit, jak může manažer podpořit pozitivní odchylky a potlačit či eliminovat negativní odchylky.

Zdrojem dat pro analýzu odchylek je účetnictví zaměřené na sledování odchylek, v rámci kterého se v účetním systému permanentně srovnávají plánované a skutečné výsledky.

 

Variance Analysis

Variance analysis, also called Comparison of Budgeted and Actual Figures (CBA), is the comparison between actual values and output on the one hand with planned values and output (it means with “what should have been”) on the other hand. It is the evaluation of performance by means of variances, whose timely reporting should maximise the opportunity for managerial action.

Variance is the difference between a planned (budgeted or standard) cost, revenue, profit, output etc. and their actual value.

The aim is to identify the causes of significant variances between planned and actual figures and to decide on suitable corrective measures and to consider how can manager support positive variances and suppress or eliminate negative variances.

Data source for variance analysis is variance accounting, which is a method of accounting by means of which planned activities are permanently compared with actual results.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...