slovník

Analýza citlivosti

Analýza citlivosti

Analýza citlivosti je procedura modelování a stanovení rizika, ve kterém se provádějí změny podstatných proměnných za účelem stanovení efektů těchto změn na plánovaný výsledek. Zvýšená pozornost je pochopitelně věnována nejvýznamnějším proměnným.

Výstup CVP (Cost – Volume – Profit) modelu může být jen tak dobrý, jak dobré jsou jeho vstupy. Analýza zahrnuje předpoklady o mnoha proměnných. Je zřejmé, že odhady týkající se těchto proměnných, budou podléhat různým druhům a stupňům rizika. Analýza citlivosti se tedy zaměřuje na to, jak se bude měnit výsledek v případě, že dojde ke změnám odhadu původních proměnných (předpokladů).

Rozšířené používání manažerských informačních systémů umožnilo controllerům vytvořit detailní CVP modely. Manažeři nyní mohou vytvářet alternativní plány flexibilně a vyhodnocovat jejich dopady pomocí bohatých vizualizačních nástrojů.

 

Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis is a modelling and risk assessment procedure in which changes are made to significant variables in order to determine the effect of these changes on the planned outcome. Of course, particular attention is thereafter paid to variables identified as being of special significance.

The output of a CVP model is only as good as the input. The analysis will include assumptions about many variables. Obviously, estimates regarding these variables will be subject to varying degrees of uncertainty. Sensitivity analysis focuses on how a result will be changed if the original estimates of underlying assumptions change.

The widespread use of management information systems has enabled controllers to develop detailed CVP models. Managers can now create alternative plans flexibly and evaluate their impact by rich visualisation tools.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...