slovník

Alokace nákladů

Alokace je přiřazení příslušné položky nákladů jednotlivým objektům. Tímto objektem může být podnikový výkon či útvar, ale i činnost, aktivita, investiční projekt, zákazník, jakékoliv manažerské rozhodnutí, ale také kombinace těchto pohledů (např. produkt prodávaný určité skupině zákazníků v určitém teritoriu).

Hlavním cílem je zpřesnit informace o nákladech týkajících se určitého objektu s hlavním zřetelem na rozhodovací úlohu, kterou je třeba řešit.

Alokace zpravidla probíhá v jednotlivých fázích, které odrážejí míru příčinné souvislosti mezi náklady
a finálním výkonem. Zpravidla se hovoří o třech alokačních fázích:

 • první fáze – je přiřazení přímých nákladů takovému objektu alokace, který příčinně vyvolal jejich vznik;
 • druhá fáze – co nejpřesnější vyjádření vztahu mezi dílčími objekty alokace a objektem, který vyvolal jejich vznik; jedná se o zatížení nákladových středisek nepřímými náklady z předřazených nákladových středisek (v případě složitějších výrob může probíhat v řadě navazujících kroků);
 • třetí fáze – co nejpřesnější vyjádření podílu nepřímých nákladů připadajících na druh vyráběného nebo prováděného výkonu; přiřazením nepřímých nákladů, jako jsou např. náklady na provoz budov, řízení závodu, odbytové a správní náklady, sice vypočítáme výrobní a úplné náklady, nezískáme tím však žádnou dodatečnou průhlednost.

 

Cost Allocation

Allocation is assignment of a whole item of cost to a single cost unit. Cost unit can be product of the company or cost centre, but also process, sub-process, activity, investment project, customer, any managerial decision or even a combination of these aspects (for example the product, which is sold to a specific customer in specific territory).

The main goal is to refine the information about costs relating to an object with a main emphasis on decision-making problem, which has to be solved.

The allocation usually takes place in different phases, which reflect the degree of causality between the cost and the final product. Three allocation phases are usually used:

 • the first phase – it is assigning direct costs to such an object of allocation, which causally induced their birth;
 • the second phase – it is as accurate expression of the relationship between sub-objects of allocation and the object that induced their birth as possible; it refers to the charging of cost objects with indirect costs from cost centres upstream (in the case of complicated production it can consist of more subsequent steps);
 • the third phase – it is as accurate expression of the indirect costs ratio according to the type of product or service as possible; through the allocation of structure costs (for example factory administration or sales and general administration costs) it is admittedly possible to calculate the manufacturing costs and the full costs, but no additional transparency is gained.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...