slovník

Akcie

akcie

Akcie je majetkový cenný papír, který potvrzuje podíl jejího držitele (akcionáře) na základním kapitálu akciové společnosti. Podíl na akciové společnosti je dán nominální nebo jmenovitou hodnotou akcie, která je neměnná. Akcionáře zajímá především tržní hodnota akcie, která se naopak v čase mění a odvíjí se zejména od finanční situace podniku a od momentální nálady na trhu.

Z držby akcií obvykle vyplývá také výplata dividendy.

Podle práv držitelů hovoříme zejména o následujících druzích akcií:

 • Kmenové (běžné) akcie zakládají právo na podíl na zisku (a na likvidačním zůstatku) poté, co jsou uspokojeny přednostní zájmy např. věřitelů a držitelů prioritních akcií.
 • Prioritní (přednostní) akcie zajišťují fixní míru dividend a přednostní právo na podíl na zisku určeném k rozdělení (případně na likvidačním zůstatku).
 • Akcie bez hlasovacího práva, s nimiž není spojeno hlasovací právo.
 • Odložené akcie (akcie zakladatelů), což je specifická skupina akcií s právem na dividendu až po prioritních a kmenových akciích.
 • Zpětně odkupitelné akcie jsou emitovány na určitou dobu a mohou být v budoucnu odkoupeny zpět emitentem, a to buď podle uvážení emitenta nebo držitele.

Podle formy existence můžeme rozlišovat:

 • Listinné akcie existující fakticky jako cenný papír, který má akcionář u sebe uschován.
 • Zaknihované akcie, což jsou akcie zaregistrované  v registru cenných papírů.

Akcie dle formy vlastnictví a možností převodu jsou:

 • Akcie na jméno, což jsou akcie vázané na konkrétního akcionáře.
 • Akcie na doručitele, které nejsou vázané na konkrétního akcionáře, a výkon práv s nimi spojených může provádět ten, kdo je jejich stávajícím majitelem. Jejich převod je možný pouhým předáním cenného papíru.

 

 

Share

Share (or Stock) is an equity security, which confirms a capital share in the joint stock company of its holder (shareholder). Capital share in the joint stock company is given by a nominal or face value of the share that is fixed. Shareholders are interested especially in the market value of a share, which changes in time and depends particularly on the financial situation of the company and on current market sentiment.

Holding the share can also result in the payment of dividends.

According to rights of holders we can differentiate between following types of shares:

 • Ordinary (common) shares entitle the holders to the remaining divisible profits (and assets in the case of liquidation) after prior interests, e. g. creditors and prior charge capital, have been satisfied.
 • Preference shares carry a fixed rate of dividend and its holder has a prior claim to any company profits available for distribution (and assets in the case of liquidation).
 • Non-voting shares which carry no voting rights.
 • Deferred (Founders’) shares which is a special class of shares ranking for dividend after preference and ordinary shares.
 • Redeemable shares which are issued on terms which may require them to be bought back by the issuer at some future date, either at the discretion of the issuer or of the holder.

According to the form of existence we can distinguish between:

 • Certificated shares which are shares existing as a security that is de facto kept by the shareholder.
 • Booked shares which are shares registered in the register of securities.

Shares according to the form of ownership and transfer options are:

 • Registered shares which are shares tied to a particular shareholder.
 • Bearer shares are shares that are not tied to particular shareholder. The rights associated with these shares may take the person who is their current owner. Their transfer is possible simply by passing the security from one shareholder to another.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...