slovník

Accrual accounting and principles

A widely applied accounting convention for measuring income. Transactions are recorded when they occur, regardless of when the related cash transaction occurs.

Accrual accounting and principles

A widely applied accounting convention for measuring income. Transactions are recorded when they occur, regardless of when the related cash transaction occurs.

As a result there are some discrepancies between cash flows on the one side and revenues and expenses in the income statement on the other side. The important thing to remember is that the items in an income statement (revenues, expenses, and profit) are not a measure for cash flow. Revenues are amounts received or to be received for the sale of goods and services. From this definition you can read that revenues might be equal to cash inflows. But they are not necessarily equal. At least in terms of timing, there may be substantial difference in the revenue reported in a period and cash collections from customers. Common sense for this discrepancy are accounts receivable or customer advances (unearned revenue).

Accounting shows revenue when it accrues and matches the expenses required to generate that revenue. In contrast, a cash flow statement focuses on real cash inflows and cash outflows. Accruals and deferrals do not play a role in a cash flow statement.

Akruální princip

Široce používaný účetní princip, podle něhož se transakce zaznamenávají v okamžiku, kdy nastanou, bez ohledu na to, kdy dojde k související peněžní transakci (jsou přijaty nebo vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují.

V důsledku toho dochází k určitým nesrovnalostem mezi peněžními toky na jedné straně a výnosy a náklady ve výkazu zisku a ztráty na straně druhé. Důležité je si uvědomit, že položky výkazu zisku a ztráty (výnosy, náklady a zisk) nejsou měřítkem peněžních toků. Výnosy jsou částky, které byly nebo mají být přijaty za prodej zboží a služeb. Z této definice lze vyčíst, že výnosy se mohou rovnat peněžním příjmům, nikoliv však vždy. Přinejmenším z časového hlediska může existovat podstatný rozdíl mezi výnosy vykázanými v daném období a inkasem peněz od zákazníků. Logickou příčinou tohoto rozdílu jsou pohledávky.

Účetnictví vykazuje výnosy v okamžiku, kdy vzniknou a odpovídají nákladům potřebným k jejich dosažení. Naproti tomu výkaz cash flow se zaměřuje na skutečné toky peněz (příjmy a výdaje). Časové rozdíly nehrají ve výkazu cash flow roli.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...