rozhovor

Dnes odpovídá...
Vojtěch Bočok

Skloubit pracovní povinnosti a studium není určitě jednoduché. Studium dokončit a napsat diplomovou práci, která získá druhé místo v naší každoroční soutěži FINdiplomka, je určitě obdivuhodné. Vojtovi se to povedlo. Během působení na pozici finančního controllera ve společnosti Scania vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU, v Praze. Jak si vybral téma práce i s jakými problémy se potýkal, nám prozradil v následujícím rozhovoru.

Co Vás přesvědčilo, abyste přihlásil svou práci do projektu FINdiplomka 2019?

O tomto projektu mě informovala moje vedoucí diplomové práce. Zaujalo mě to především díky tomu, že jsem si všiml, že CAFIN je spojen s Controller Institutem, který sleduji na Facebooku, a kvůli mému zaměstnání mě to zaujalo i z důvodu možného budoucího vývoje mé pracovní kariéry.

Co Vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce?

V rámci svého zaměstnání jsem dostal implementaci nového standardu IFRS 16 na starost pro naši skupinu, která je řízená z Prahy (ČR, SR, Maďarsko). Bylo velmi přínosné spojení akademického a teoretického pohledu s propojením praktické implementace v nadnárodní společnosti.

Můžete prosím našim čtenářům diplomovou práci krátce představit?

Jedná se o problematiku nového účetního mezinárodního standardu IFRS 16, který se týká leasingů. Od 1. 1. 2019 proběhla velká změna ve vykazování na straně nájemce, kdy došlo u leasingů delších než 1 rok k nutnosti kapitalizace práva k užívání na straně aktiv a vykázání dlouhodobého závazku na straně pasiv, a tím k výraznému navýšení bilanční sumy. Diplomová práce, pro vytvoření uceleného pohledu na tuto problematiku, provedla komparaci mezi vykazováním podle českých norem, starého mezinárodního standardu IAS 17 a nového standardu IFRS 16. Zároveň byl v rámci diplomové práce vytvořen jednoduchý, avšak komplexní nástroj v MS Excel pro vytvoření jednoduchých výpočtů a schématu účtování v případě nutné implementace.

Potýkal jste se při psaní práce s nějakými překážkami?

Největší překážka byla způsobena tím, že je problematika poměrně nová a neexistovaly zatím žádné zpracované a publikované příklady z praxe, ať už z auditorských společností, nebo přímo nějaké akademické články, protože práce byla psána nedlouho po aplikaci nového standardu.

V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?

Naučil jsem se samostatnému zpracování poměrně komplexního a nového tématu. Uvědomil jsem si důležitost silných teoretických základů pro správnou praktickou aplikaci poznatků.

V rámci soutěže FINdiplomka jste získal certifikát osobního členství CAFIN. Kterých budoucích akcí asociace CAFIN a Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Díky facebookové stránce jsem zaznamenal v průběhu minulého roku zajímavé akce především Controller Institutu, které se týkaly sdílení zkušeností, efektivnosti manažerského účetnictví nebo využití Power BI. Všechny tyto akce považuji za zajímavé pro svou profesi a pro další praktické uplatnění. Zároveň sdílení informací a budování nových kontaktů považuji za efektivní způsob osobního rozvoje.

Jste už zapojen v pracovním procesu, nebo se teprve rozhlížíte na pracovním trhu? Co pro Vás bylo rozhodujícím parametrem ve výběru a kam byste rád směřoval svoji pracovní kariéru?

Ano. Již jsem zapojený v pracovním procesu. Celé vysokoškolské studium jsem absolvoval v kombinované formě a s krátkými přestávkami. Proto jsem magisterský stupeň dokončil až ve 29 letech. Díky tomu mám již více než pětileté zkušenosti z finančního controllingu, kde působím také nyní. Svou další kariéru bych viděl přesně ve směru finančního řízení podniku.

Děkuji za rozhovor, přeji mnoho štěstí a úspěchu do osobního i pracovního života.

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová

CAFIN

 

Ing. Vojtěch Bočok
Aktuálně pracuje pro švédskou společnost Scania Czech Republic, s. r. o. jako Country Financial Controller CZ. Společnost se zabývá obchodním zastoupením mateřské společnosti a provozuje v ČR obchodní a servisní síť. Vojtěch zároveň působí jako externí doktorand na Katedře obchodu a financí na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Další zprávy z této kategorie