rozhovor

Dnes odpovídá...
Pavel Babiš, Huisman Konstrukce, s.r.o.

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, ekonomickou fakultu, obor podniková ekonomika a management. V současné době rozšiřuje své znalosti v postgraduálním programu zaměřeném na řízení průmyslových systémů se specializací na controlling. Profesní kariéru začal v Třineckých železárnách, od roku 2011 působí ve firmě Huisman jako project cost controller, kde je jeho hlavní náplní vybudování finančního a projektového controllingu.
Pavel Babiš, Huisman Konstrukce, s.r.o.

Jaký typ činnosti tvoří největší část Vaší práce? Jaké jsou opakující se činnosti? 

Největší část mé práce a zároveň opakujícími se činnostmi jako u každého controllera je shromažďování informací, jejich analýza a reporting zjištěných odchylek zahrnující doporučení a komentáře k zjištěnému stavu. Dále je to tvorba nástrojů pro liniový management, tak aby mohl efektivně kontrolovat dodržování stanovených pravidel. 

V současné době probíhá ve skupině Huisman projekt zaměřený na zlepšení všech podnikových aktivit. Proto se v poslední době zúčastňuji nebo sám pořádám workshopy, prezentace a školení, které jsou zaměřené zejména na zlepšení fungování controllingu.

Co považujete za svůj největší úspěch v rámci své současné pozice?

Firmy ze skupiny Huisman působí po celém světě, to s sebou přináší vysoké nároky na finanční řízení výrobních projektů. Za největší úspěch považuji spolupráci při tvorbě globálních pravidel pro odvádění a reportování nákladů na projekty a finančního výkaznictví celé firmy.

Kvalita výstupů z controllingu je velmi závislá na kvalitě dat se kterými pracuje. Proto považuji za jeden z úspěchů nastavení jasných pravidel pro registraci nákladů a zvýšení povědomí o významu controllingu pro řízení jak jednotlivých projektů, tak celé firmy.

S kým nejčastěji v rámci své práce komunikujete?

Bez nadsázky mohu říct, že v rámci své pozice musím komunikovat se všemi zaměstnanci v naší společnosti. Nejčastěji se ovšem dostávám do styku s finančním ředitelem, výrobním ředitelem, projektovými manažery, hlavní účetní a IT experty. V rámci celé skupiny komunikuji nejčastěji s holandskými kolegy, kteří působí na odděleních cost controlling, cost estimation a IT.

Co je pro výkon Vaší pozice podle Vás nejdůležitější?

Controller se během své práce dostává do situace, kdy musí na jedné straně plnit neustále rostoucí požadavky managementu a na druhé straně musí spolupracovat a získávat informace od zaměstnanců, kteří se cítí dostatečně vytížení a nepovažují nové úkoly za důležité. Proto pro výkon své pozice považuji za nejdůležitější schopnost práce pod tlakem, analytické a komunikační dovednosti. Samozřejmostí jsou odborné znalosti a dovednosti, znalost celé firmy a všech důležitých procesů. Další podstatnou věcí je fungující spolupráce napříč celou firmou.

Osobní motto:  Jaké máte pracovní priority na nejbližší období, co byste chtěli zlepšit…

Na nejbližší období mám dvě priority. Za prvé se jedná o vybudování funkčního a spolehlivého controllingového oddělení, které bude partnerem a poradcem pro projektový a podnikový management. Druhou prioritou je úspěšná spolupráce během implementace nového ERP systému.

Další zprávy z této kategorie