rozhovor

Dnes odpovídá...
Tomáš Honka

V tomto čísle jsem vyzpovídali Tomáše, který je mezi našimi členy nováček. Během studií na Vysoké škole báňské v Ostravě začal pracovat jako účetní ve společnosti Hansen Electric, kde se postupně vypracoval až na ekonomického náměstka. Momentálně má před sebou jednu velkou pracovní výzvu. Jakou? Dozvíte se v následujícím rozhovoru.

Tomáš Honka

Co podle Vás znamená být dobrým vedoucím ekonomického útvaru?

Dobrý vedoucí ekonomického útvaru musí mít přehled o všech činnostech společnosti, aby ji chápal jako celek a nevěnoval se jen „financím“ bez vazby na konkrétní činnosti. Měl by být partnerem pro manažery ostatních útvarů a poskytovat jim potřebné informace. Měl by se účastnit rozhodování o investičních projektech a hlavně by měl mít hlavní slovo ohledně podoby a funkčnosti informačních systémů ve společnosti.

______________________________________________________________________________________

Jedna z dovedností, kterou jsem se musel naučit v praxi, je komunikace s lidmi, kteří o vašem oboru mnoho neví, a potřebujete jim vysvětlit, že to, co po nich chcete, dává smysl a společnost posune správným směrem.“

______________________________________________________________________________________

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil si to až praxí?

Můj názor na studium na vysoké škole je, že člověk hlavně ukáže trpělivost, odhod- lanost a schopnost zvládat stresové situace. Samozřejmě jsem se také naučil odborné dovednosti pro výkon své funkce, ale praxe mi ukázala, že nelze vše dělat podle definic v odborných knížkách. Jedna z dovedností,kterou jsem se musel naučit v praxi, je komuni- kace s lidmi, kteří o vašem oboru mnoho neví, a potřebujete jim vysvětlit, že to, co po nich chcete, dává smysl a společnost posune správ- ným směrem. V těchto případech se snažím držet hesla „KISS“ (Keep it stupid simple).

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Největší výzvu mám právě před sebou a tou je zavedení vnitřního a vnějšího controllingu ve společnosti. Ze začátku jsem netušil, jak je tento projekt obtížný, hlavně v komunikaci s ostatními manažery a přesvědčování, že cont- rolling dává smysl a že to není zbytečná práce.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně- jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Mým vzorem je náš pan generální ředitel. Je to energický a spravedlivý muž, který je ve svých 78 letech stále v čele společnos- ti a inspiruje svým elánem všechny naše zaměstnance. 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život -projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Vždy se snažím při rozhodování porovnávat více variant a vybrat nakonec tu, která má pro mě nejlepší poměr užitek / cena (čas).

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí.

 

Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Bakalářský titul jsem získal na VŠE, obor pod- niková ekonomika. Inženýrský titul jsem získal na VŠB Ostrava, obor podniková ekonomika. Při studiu na VŠB jsem již nastoupil do společnosti Hansen Electric, spol. s r. o., kde jsem začínal jako asistent v ekonomickém oddělení. První tři roky ve firmě jsem absolvoval kolečko mezi útvary. V roce 2016 jsem se stal vedoucím ekonomického útvaru. Klíčové pro mě bylo se- známení se s prací na ostatních útvarech firmy.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Chtěl bych rozvíjet své znalosti a zkušenos- ti z oblastí financí a controllingu. Potkávat se s lidmi, kteří již v tomto oboru dosáhli velkých úspěchů a chtějí se podělit o své know-how.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo- mínáte a proč?

Zúčastnil jsem se vzdělávacího cyklu Finanční controller a byl jsem velice spokojený. Všichni přednášející byli profesionálové ve svém oboru a prezentovali problematiku na příkladech z praxe.

______________________________________________________________________________________

„Mým vzorem je náš pan generální ředitel. Je to energický a spravedlivý muž, který je ve svých 78 letech stále v čele společnosti a inspiruje svým elánem všechny naše zaměstnance.“

______________________________________________________________________________________

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčast- nil a proč?

Mám v plánu se zúčastnit vzdělávacího cyklu Diplomovaný controller a určitě se chci také zúčastnit některé z akcí pořádaných asociací CAFIN.

 

 

 

Další zprávy z této kategorie