rozhovor

Dnes odpovídá...
Andrea Sýkorová

V loňském roce proběhl čtvrtý ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví FINdiplomka 2019. Vítězkou se stala Andrea Sýkorová s prací „Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku”. Co jí přimělo věnovat se tomuto tématu zjistíte na následujících řádcích.

Co Vás přesvědčilo k tomu přihlásit svou práci do projektu FINdiplomka 2019?

Jedním ze stěžejních cílů diplomové práce byla popularizace problematiky, které je diplomová práce věnována. S ohledem na hlavní obor mého studia byla práce věnována komplexnímu vlivu dotací na ocenění podniku. Znalecké obci se již předmětnou oblast podařilo představit vydáním odborného článku ve vědeckém časopisu Oceňování. S přihlédnutím k významu finančního plánu pro valuaci podniku jako celku věřím, že lze ze závěrů diplomové práce čerpat i při prognózách sestavovaných na vnitropodnikové úrovni. Přihlášení diplomové práce do soutěže pořádané Českou asociací pro finanční řízení tak představovalo další logický krok ve snaze o upozornění na danou problematiku, tentokrát v okruhu podnikových ekonomů.

Co Vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce? 

V diplomové práci jsem se chtěla zabývat propojením znalostí nabytých v rámci hlavní i vedlejší specializace svého magisterského studia, tj. oceňování a účetnictví, resp. finančního řízení podniku. Vybraným oblastem omezení účetních dat jakožto primárního zdroje informací pro ocenění podniku již přitom odborná veřejnost pozornost věnovala – zde lze vzpomenout zejména navrhované úpravy týkající se způsobu, jímž je v podmínkách české účetní úpravy zachycen leasing, či aktivace nákladů přinášejících dlouhodobý užitek. Omezení definovaná v kontextu dotací však představovala oblast, která má na ocenění podniku neméně významný dopad, zároveň však doposud nebyla komplexně uchopena a v rámci výstupů znalecké obce tak často bývala i zcela přehlížena.

Můžete prosím našim čtenářům diplomovou práci krátce představit?

Diplomová práce byla věnována analýze omezení účetních dat reportovaných v souladu s aktuálně platnou účetní úpravou v kontextu dotací. Přestože účetní data často představují primární zdroj informací pro ocenění podniku, harmonizované účetní výstupy do značné míry nekorespondují s ekonomickou podstatou dějů probíhajících v entitě, která je příjemcem dotační podpory. Nedílnou součástí diplomové práce byl proto i návrh komplexní úpravy transformace účetních dat na data odrážející ekonomickou podstatu, tj. popis systému eliminující chyby, které vznikají v důsledku výhradního využití dat vykazovaných podniky v rámci finančního účetnictví.

Potýkala jste se při psaní práce s nějakými překážkami? 

Největší překážku, ale zároveň i výzvu přestavovala při psaní diplomové práce absence literatury věnující se dané problematice. Při zpracování tématu jsem tak byla odkázána převážně na své doposud nabyté znalosti a zkušenosti, na kterých byly založeny veškeré úsudky navrhovaných úprav.

V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?

Největší přínos shledávám právě v možnosti vyzkoušet si komplexní zpracování dosud neuchopeného tématu, a to od vymezení řešeného problému až po finální návrh jeho řešení. Za velký osobní přínos považuji i možnost konzultací tématu s vedoucí své diplomové práce, paní doc. Maříkovou, která se již vybraným problematickým okruhům úpravy účetních dat na data reflektující ekonomickou podstatu v minulosti věnovala.

V rámci soutěže FINdiplomka jste získala certifikát osobního členství CAFIN. Kterých budoucích akcí asociace CAFIN a Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč? 

Nabídka seminářů Controller Institutu je opravdu široká. Z přehledu plánovaných akcí mě zaujaly zejména kurzy týkající se využití IT ve financích, volbu konkrétních kurzů však ještě zvažuji. Nepochybuji ani o přínosu osobního členství v asociaci CAFIN, umožňujícího nejen čerpání nových poznatků prostřednictvím přístupu k elektronickým a tištěným zdrojům, ale zejména možnost setkávání se s inspirativními lidmi z oblasti financí a příbuzných oborů, a to třeba již na únorovém workshopu „Chci data/chci report“.

Jste už zapojena v pracovním procesu, nebo se teprve rozhlížíte na pracovním trhu? Co pro Vás bylo rozhodujícím parametrem ve výběru a kam byste ráda směrovala svoji pracovní kariéru? 

V současné době již třetím rokem nabývám zkušenosti ve znaleckém ústavu. Přestože pro mě oceňování stále představuje velmi zajímavou oblast, výhledově bych si ráda vyzkoušela i práci v podnikových financích.

 

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová

CAFIN

 

Ing. Andrea Sýkorová

Andrea Sýkorová je absolventkou oboru Oceňování podniku a jeho majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době působí ve znaleckém ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o., kde se věnuje zejména oceňování podniků pro účely jejich přeměn a prodeje, oceňování pro účely insolvenčních řízení či oblasti transferových cen.

Další zprávy z této kategorie