č
článek
15.6.2017
Dodavatelsko-odběratelské financování (Supply Chain Financing) a jeho perspektivy v České republice (část 1/2)

Problematika zdrojů a nákladů pracovního kapitálu je v současné době určující pro finanční stabilitu v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, které se v globalizující se ekonomice stávají rozsáhlé a rozvětvené.

Koncoví odběratelé (často velké nadnárodní společnosti) vystavují své dodavatele (většinou ekonomicky a finančně slabší entity) tlaku na množstevní rabaty a delší lhůty splatnosti. Tento fenomén zvyšuje napětí v těchto řetězcích a finančně zatěžuje doda

Nástup digitálních technologií nejen zásadně mění kontraktační, evidenční a vypořádací praktiky mezi dodavateli a odběrateli, ale zároveň umožňuje finančnímu sektoru účinnější intervence do jejich řetězců. V nich je pak stále zjevnější oddělení tradičních fyzických toků od finančních. Vzniká tak vcelku svrchovaná vrstva tzv. „financial supply chains“, v nichž se uplatňují finanční služby tzv. „Supply Chain Financing“ (SCF). Stále zřetelnější je v této oblasti váha nebankovních FinTech subjektů představujících na tomto poli reálnou hrozbu pro pomalu se adaptující sektor tradičních bank.

 

Co je dodavatelsko-odběratelské financování (SCF)?

Pod pojmem „dodavatelsko-odběratelské financování (SCF)“ je obecně chápán soubor finančních úvěrových produktů a zajišťovacích technik, jejichž cílem je financování obchodních toků mezi dodavateli a odběrateli tak, aby docházelo k optimalizaci využití jejich provozního kapitálu, zajištění dostatečné likvidity a redukci rizik protistrany spojených s existencí krátkodobých obchodních pohledávek na bilanci dodavatelských subjektů.

Tyto obchodní pohledávky typicky vznikají z nezajištěných dodávek zboží a služeb bez podpory dokumentárních či bankovních zajišťovacích instrumentů, kde hlavním dokladem potvrzujícím existenci takové pohledávky je faktura.

Obchodní pohledávky mohou vznikat jak z domácího obchodu, kdy dodavatel i odběratel jsou českými subjekty tak ze zahraničního obchodu, kde jednou z obchodních protistran je subjekt mimo Českou republiku.

 

Vymezení hlavních produktů a služeb SCF

Produkty a řešení SCF zasahují obě strany bilance subjektů zapojených v dodavatelsko-

-odběratelských  vztazích:

1.            Služby iniciované dodavateli

a.            Zálohové financování pohledávek

– faktoring

b.            Odkup obchodních pohledávek s diskontem – forfaiting

2.            Služby iniciované odběrateli

a.            tzv. Approved Payable Finance – reverzní faktoring / confirming

b.            Dynamické  diskontování

3.            Širší pojetí SCF navíc zahrnuje

a.            Předfinancování obchodních pohledávek

b.            Financování zásob

 

S oblastí SCF jsou dále spojeny:

1.            Dokumentární obchody a tzv. Bank Payment Obligations

2.            „Tradiční“ trade finance (Exportní úvěry

s pojištěním komerčních a politických rizik)

3.            Cash Management

4.            Měnové konverze a zajišťování

 

Ekonomické, tržní a regulatorní podmínky pro SCF

Podle projekcí WTO vzroste v příštích 15 letech objem světového obchodu o více než 70 %.

Další analýzy uvádějí, že už v dnešní době je 80 % světové obchodní výměny spojeno s nějakou formou financování.

Optimistický je i převládající názor na vyhlídky české ekonomiky a jejího příspěvku do světové obchodní výměny. V období pokračující konjunktury v následujících letech lze předpokládat růst obchodních toků

 

________________________________________________________________________________

„Podle projekcí WTO vzroste v příštích 15 letech objem světového obchodu o více než 70 %. Další analýzy uvádějí, že už v dnešní době je 80 % světové obchodní výměny spojeno s nějakou formou financování.“

 _________________________________________________________________________________

 

 

v dodavatelsko-odběratelských řetězcích na našem území v řádu 4 – 5 % ročně.

Pozornost aktérů domácího a světového obchodu je přitom stále více upírána na finanční zdraví celého dodavatelsko-odběratelského řetězce, jehož jsou součástí. Naproti tomu

z celé řady důvodů dodavatelé volí jako platební podmínku otevřenou platbu s odloženou dobou splatnosti. Tyto dva trendy přirozeně multiplikují potenciál SCF.

V rozvinutých západoevropských zemích a USA je tento koncept již velmi etablovaný, což dokládá 30 – 40 % roční růst objemu realizovaných transakcí v segmentu velkých mezinárodních bank v uplynulých letech. Toto tempo bude mít směrem ke konci dekády tendenci ke korekci na cca 10 % ročně. Na druhé straně regiony jako Střední a Východní Evropa, Indie a Čína mají strmý růst SCF teprve před sebou.

Dalším zjevným trendem je přesun SCF z mezinárodního do domácího prostředí a v rámci jednotlivých ekonomik od velkých společností směrem k segmentu SME.

Elektronické transakční kanály a digitalizace původně papírových instrumentů (objednávky, faktury, dodací listy…) radikálně mění charakter vztahů mezi aktéry obchodní výměny. Rozvoj nových technologií stojí rovněž na pozadí SCF. Širší uplatnění elektronické faktury v budoucnu nicméně zcela změní půdorys finančních služeb v této oblasti. Již v dnešní době je zjevné, že do této oblasti vstupují nebankovní subjekty, jejichž konkurenční výhody vůči bankám jsou především ve vyšší technologické vyspělosti a soustředění, které této problematice věnují. Zajímavou úlohu v této situaci mohou sehrát původně monoproduktové finanční instituce (e.g. faktoringové / forfaitingové společnosti, platební instituce, správci a vymahači pohledávek), jejichž finanční a lidské zdroje lze snadno koncentrovat na oblast SCF.

Pokud jde o současný stav této disciplíny v sektoru finančních služeb v ČR, pak jej lze charakterizovat poměrně vysokou mírou fragmentace. Zavedené lokální banky k SCF přistupují tradičním přístupem povětšinou izolované nabídky různých produktů bez zřejmé syntetické koncepce a adekvátních technologických platforem. Výjimku tvoří české pobočky některých globálních bank, které jsou schopny tyto služby poskytovat primárně své mezinárodní klientele podnikající v ČR, povětšinou však na smluvním a právním podkladě západoevropských zemí.

Vedle toho se postupně profilují původně „monoline“ nebankovní subjekty zejména pro- středí služeb elektronické fakturace, diskontní- ho financování nebo správy pohledávek. Tyto subjekty však povětšinou naráží na nedostatek vhodné klientely, absenci kvalitních referencí a nedostatek finančních zdrojů.

Z regulatorního pohledu je na oblast SCF nahlíženo poměrně příznivě. Sektor je v této době mapován s cílem jej definičně vymezit. Tyto snahy byly od počátku zřetelné například u Evropské Bankovní Asociace (EBA). V současné době probíhá stejná aktivita na půdě Mezinárodní Obchodní Komory (ICC). Obecně se má, nicméně za to, že BASEL III může mít na rozvoj produktů a technik SCF dokonce pozitivní efekt díky tomu, že bilanční aktiva SCF mohou být vnímána jako tzv. obchodní dluh s výrazně redukovanými kapitálovými požadavky ve srovnání se standard- ním dluhovým financováním, které se v novém regulatorním prostředím pravděpodobně stane nákladnější variantou.

 

Ing. Pavel Chlumský

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od začátku své profesní kariéry se věnuje korporátnímu bankovnictví a problematice financování podnikatelského sektoru. Druhou polovinu devadesátých let strávil v londýnské City v oblasti financování rozvíjejících se trhů Střední a Východní Evropy. Poté zastával vrcholové

manažerské pozice v Živnostenské bance a v České spořitelně. Ve francouzské bankovní skupině Credit Agricole CIB působil na pozici generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Jako lektor a konzultant se věnuje problematice financování v dodavatelsko-odběratelských vztazích, financování strategických projektů, prodejních dovedností, utváření a vedení týmu, sales managementu a CRM v korporátním bankovnictví.

Další zprávy z této kategorie
Firma ABNER se zabývá výrobou tlakových patron, gastro zařízení, nerezového nábytku, tabletových systémů a nabízí službu řezání materiálu na CNC laser...
Informovanost zaměstnanců je důležitá jak pro jejich motivaci, loajalitu a ochotu ke změnám, tak i jejich důvěru k nadřízeným a podnikovému vedení. Ko...
Jogurty a záhumenky Obrázek usilovného podnikání, kde dosažené výsledky jsou přímo úměrné soustředěnému úsilí, patří zřejmě definitivně minulosti. Po...
Bylo by možné upravit odměňování tak, aby zaměstnance lépe motivovalo? Jakou formu výkonových odměn bychom měli zavést a jakou váhu by měly hrát? To j...
Firma ABNER se zabývá výrobou tlakových patron, gastro zařízení, nerezového nábytku, tabletových systémů a nabízí službu řezání materiálu na CNC laser...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám