č
článek
14.8.2017
Dodavatelsko-odběratelské financování a jeho perspektivy v České republice (část 2/2)

Efektivní řízení pracovního kapitálu je ve většině výrobních i nevýrobních společností ve světě významnou prioritou finančního managementu. Navzdory tomu, že rozvinuté země světa v současnosti prožívají vcelku poklidné období konjunktury hýčkané historicky nejnižšími úrokovými sazbami a vysokými přebytky volné likvidity, problematika snižování finančních nákladů a redukce rizik v dodavatelsko-odběratelských vztazích neztrácí na aktuálnosti – ba naopak.

Tlak na redukci skladových zásob posouvá dodávky materiálu a zboží stále blíže k režimu „just in time“. Fakturační proces se dematerializuje přechodem na e-faktury a obecně elektronickou výměnu dokumentů. Komplexita dodavatelsko-odběratelských řetězců (tzv. supply chains), jejichž součástí se stávají i logistické společnosti, zvyšuje nároky na jejich stabilitu. Tyto a mnohé další individuální faktory postupně mění požadavky na finanční služby. Tradiční produkty financování pracovního kapitálu, jako jsou kontokorentní a krátkodobé úvěry, popřípadě krátkodobé instrumenty kapitálového trhu jsou obzvlášť v západní Evropě a USA doplňovány

produkty s přímou intervenční schopností do dodavatelsko-odběratelských řetězců. Podle statistik je v EU tímto způsobem financováno již přes 10 % objemu HDP Evropské unie.

 

Nový fenomén nebo „mnoho povyku pro nic“?

Na první pohled nic nového pod sluncem. Nespornou výhodou těchto technik financování je jejich vysoká koheze se skutečnými zbožový-mi toky a fakturačním režimem mezi dodavateli a odběrateli. Další obrovskou výhodou těchto produktů ve spojení s elektronickou fakturací je jejich bezzásahový potenciál ze strany poskytovatele financování. V praxi to znamená, že po úspěšné registraci aktérů dodavatelsko-odběratelských vztahů v uživatelském rozhraní příslušné finanční instituce je dodávka likvidity a řízení kreditních rizik výlučně v rukou dodavatelů a odběratelů. Nic nepřebývá ani neschází.

V minulosti byla prvnímu průkopníkovi SCF – faktoringu – vyčítána poměrně vysoká pracnost spojená se zpracováním fyzických faktur.

Faktoring byl navíc ve srovnání s bankovními úvěry dražší alternativou, kterou velmi často volily společnosti s obtížnějším přístupem k úvěrovému financování. Tahle doba je však dávno pryč. Faktoring je dnes cenově zcela emancipován, protože našel nové spojence především v elektronických fakturách a sám se modifikoval do dalších forem, v nichž je hlavním iniciátorem řízeného přísunu likvidity do dodavatelsko-odběratelských řetězců ten, komu na jejich stabilitě nejvíce záleží – systémový odběratel.

Roli systémových odběratelů sehrávají v první řadě velké národní a mezinárodní společnosti, které stojí na začátku dodavatelsko-odběratelského řetězce a vytvářejí rozsáhlou poptávku po zboží a službách. Typickými odvětvími systémových odběratelů jsou auto-mobilový a letecký průmysl, telekomunikace, farmaceutický průmysl a v neposlední řadě maloobchodní řetězce.

Významným iniciátorem modifikovaných forem faktoringu je však i další, velmi svrchovaná vrstva ekonomických subjektů – klíčových dodavatelů, kteří na druhé straně často vytvářejí své vlastní sub-řetězce. Kromě již dříve uvedených odvětví sem patří spotřebitelský průmysl, chemie, logistika a skladování.

 

Reverzní faktoring / Confirming a Dynamické diskontování

Po dlouhá léta hlavní zástupce dodavatelsko-odběratelského financování – faktoring – v poslední době tahá za stále kratší konec provazu. Z jeho pozic jej vytlačují produkty, které jsou iniciovány odběratelem, byť v konečném důsledku poskytují dodavatelům stejnou službu jako klasický faktoring. Na prvním místě je zde reverzní faktoring, který je některými poskytovateli také nazýván confirming. Jeho přednosti jsou dále umocňovány spojením s elektronickou fakturací. Celý transakční cyklus nejlépe představuje diagram na následující stránce.

Vedle reverzního faktoringu zažívá v dnešní době vcelku výrazný rozvoj další produkt SCF– dynamické diskontování, které patří do kategorie tzv. early payment schemes. To se však zcela zásadně liší od popsaných faktoringových produktů. V jednoduché definici představuje dynamické diskontování zaplacení faktury dodavatelem před datem její splatnosti se skon-tem, které se dynamicky mění (typicky klesá) s blížícím se datem splatnosti faktury. Na rozdíl od faktoringu, kde financování zajišťuje faktor a obchodní závazek odběratele končí až v den splatnosti faktury jejím uhrazením, v případě dynamického diskontovaní uhrazuje svůj obchodní závazek (výměnou za skonto) sám odběratel před původním datem splatnosti faktury a obě obchodní strany vyřazují tuto položku z účetní evidence. Faktor je v tomto případě využíván pouze jako poskytovatel transakční platformy.

 

Factoring-confirming diagram

 

Dynamic discounting diagram

Nová doba, nové potřeby, nová řešení

Je samozřejmě možné se i nadále obracet na banky a finanční instituce s žádostmi o provozní úvěry. Jejich místo je nezpochybnitelné a v budoucnosti pravděpodobně nenahraditelné. Cílem tohoto pojednání je však ukázat svět instrumentů provozního financování v širší perspektivě, kterou přinesly technologie a kterou si konec konců částečně vynutili sami dodavatelé a odběratelé změnou svého vlastního chování a vzájemných vztahů. Provozní kapitál společností má veliké množství zdrojů, které vůči sobě v různých situacích, v různých odvětvích a fázích hospodářského cyklu působí komplementárně. Je dobré o nich vědět a ve finančním řízení je vhodně využívat.

 

Ing. Pavel Chlumský

_____________________

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od začátku své profesní kariéry se věnuje korporátnímu bankovnictví a problematice financování podnikatelského sektoru. Druhou polovinu devadesátých let strávil v londýnské City v oblasti financování rozvíjejících se trhů Střední a Východní Evropy. Poté zastával vrcholové manažerské pozice v Živnostenské bance a v České spořitelně. Ve francouzské bankovní skupině Credit Agricole CIB působil na pozici generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Jako lektor a konzultant se věnuje problematice financování v dodavatelsko-odběratelských vztazích, financování strategických projektů, prodejních dovedností, utváření a vedení týmu, sales managementu a CRM v korporátním bankovnictví.

Další zprávy z této kategorie
Firma ABNER se zabývá výrobou tlakových patron, gastro zařízení, nerezového nábytku, tabletových systémů a nabízí službu řezání materiálu na CNC laser...
Informovanost zaměstnanců je důležitá jak pro jejich motivaci, loajalitu a ochotu ke změnám, tak i jejich důvěru k nadřízeným a podnikovému vedení. Ko...
Jogurty a záhumenky Obrázek usilovného podnikání, kde dosažené výsledky jsou přímo úměrné soustředěnému úsilí, patří zřejmě definitivně minulosti. Po...
Bylo by možné upravit odměňování tak, aby zaměstnance lépe motivovalo? Jakou formu výkonových odměn bychom měli zavést a jakou váhu by měly hrát? To j...
Firma ABNER se zabývá výrobou tlakových patron, gastro zařízení, nerezového nábytku, tabletových systémů a nabízí službu řezání materiálu na CNC laser...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám