studie

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích 2020 4. část

Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení, ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností.

Treasury specialista

Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností s nerovnoměrnými finančními toky, které s pomocí finančních nástrojů kryjí své finanční potřeby nebo umísťují své finanční přebytky.

Požadovaná praxe: 3-5 let

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Specialista financování, Treasury manažer

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Treasury manažer

Podřízené pozice: - 

Popis pracovní pozice:

 • Průběžné zajišťování interního a externího financování dle potřeb organizace
 • Sestavování finančních plánů a navrhování nejvhodnějších způsobů a metod k zajištění potřebného objemu finančních prostředků
 • Analýza vývoje na finančních a kapitálových trzích a možností financování zejména ze strany finančních institucí
 • Řízení vztahů s finančními institucemi a výběr vhodných nástrojů financování
 • Příprava pokladů pro zajištění provozního, projektového a investičního financování organizace
 • Řízení finančních rizik; eliminace finančních rizik s pomocí zajišťovacích instrumentů
 • Finanční plánování, modelování a predikce cash flow z provozní a investiční činnosti
 • Sledování a kontrola vývoje zejména pohledávek, závazků a jejich dopadů do celkového cash-flow
 • Vedení evidence o čerpaných úvěrech, leasingovém financování, o důležitých závazcích a pohledávkách apod.
 • Iniciace pravidel risk managementu pro prevenci vzniku a snižování pohledávek (úvěrová politika, kontrolní procesy, ověřování zákazníků)
 • Správa účtů, cash pooling a řízení platebního styku společnosti
 • Efektivní umisťování / investování finančních přebytků hospodaření
 • Externí komunikace s příslušnými orgány a organizacemi – získání, analýza a monitoring dat získaných od finančních organizací, investičních bank, státních orgánů, apod

 

Přehled kompetenčních profilů napříč typovými pozicemi

Vzorová organizační struktura finančního útvaru

Tato kapitola obsahuje základní vzorové organizační schéma finančního útvaru s komentářem jeho odborných oblastí – controlling, účetnictví/daně a financování.

Finanční manažer
Finanční manažer je z hlediska odborné kompetence synonymem pro finančního ředitele, přičemž finanční ředitel obvykle navíc zastřešuje další podnikové funkce mimo přímou finanční odbornost, jakými jsou např. nákup, informační systémy, facility management či jiné sdílené služby.

U menších firem má finanční manažer, který je obvykle přímo podřízen řediteli resp. jednateli firmy, k ruce podřízeného v pozici finančního controllera popř. v pozici finančního analytika. Reporting k vedení firmy provádí přímo finanční manažer, stejně tak má hlavní odpovědnost za rozbory ziskovosti, průběžné hlídání nákladů či vztah s bankou. Finanční manažer tak univerzálně zastřešuje celou ekonomickou agendu menší firmy.

U dcer zahraničních společností jsou kompetence finančního manažera a rozsah činnosti jeho finančního útvaru podřízeny koncernovým standardům a postavení k nadřízenému finančnímu řediteli resp. centrálnímu finančnímu útvaru. Finanční manažer může mít omezenou kompetenci a tím rozhodovací pravomoc zejména v otázkách investic a firemního financování.

Oblast controllingu
Vnitřní organizace oblasti controllingu se u firem plně přizpůsobuje předmětu podnikání a s ním související míře decentralizace podnikového řízení.

U menších firem je samostatný univerzální finanční controller podřízen finančnímu manažerovi. U větších firem dochází k dalšímu členění centrálního controllingového útvaru – např. typicky na controlling prodeje/obchodu a controlling výroby/provozu u výrobně-obchodních společností.

Vstupní pozice do controllingu pro absolventy se obvykle skrývá pod označením finanční analytik či junior controller.

Pozice specialisty reportingu je zřizována zejména při požadavku pravidelného zpracování většího
množství dat z informačních systémů či složitějšího procesu reportování na mateřskou společnost.

U firem složených z vícera divizí či provozů mohou být nejnižší controllingové resp. ekonomické pozice liniově podřízeny centrálnímu finančnímu útvaru nebo přímo liniovým manažerům. Například controller prodeje tak může být podřízen buď vedoucímu controllingu nebo přímo obchodnímu řediteli. Bez ohledu na konkrétní liniovou podřízenost ovšem odborná podřízenost vedoucímu controllingu (dotted-line) zůstává zpravidla zachovaná.

U projektově, investičně či inženýringově zaměřených firem je zapotřebí přiblížit finanční řízení větším projektům, proto se zřizuje univerzálnější pozice ekonoma (controllera) projektu. Standardně má na starosti nejen řízení nákladů a výnosů, ale obvykle i řízení cash-flow projektu, včetně detailní znalosti fakturace, záloh, pohledávek a významných obchodních podmínek.

Oblast účetnictví a daní
U větších firem se samostatným účetním útvarem je hlavní účetní obvykle jeho vedoucím. V případě vedení účetnictví podle mezinárodních standardů vzniká pod vedoucím účetnictví často pozice IFRS specialisty. Větší firmy vytvářejí pozici daňového specialisty. U menších společností bez účetního útvaru může být pozice samostatného účetního přímo podřízena finančnímu manažerovi.

Oblast financování
V případě nevyrovnaného cash-flow (typicky projektově zaměřená činnost) a u společností se sezónními přebytky a deficity ve financování se zřizuje pozice treasury manažera či treasury specialisty/specialisty financování.

Další zprávy z této kategorie

 • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
 • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...