studie

Controllingový panel 2018 - průzkum 3. část

Jaká je aktuální pozice controllingu v českých podnicích? Na to Vám odpoví průzkum, který probíhal od  června do srpna 2018. Do průzkumu se zapojilo celkem 82 firem z nichž 45 % působí v oblasti průmyslového odvětví.

Celkem 46 % zapojených podniků disponuje více než 500 zaměstnanci. V třetí části i si řekneme něco o vymezení controllingu vůči ostatním útvarům vzhledem k financím, účetnictví a kontrolnímu systému.

Finance, účetnictví a kontrolní systém

K překvapivým závěrům směřuje především utkání na polovině, kde jsou controlleři domácí („Finance, účetnictví a kontrolní systém“). Situací, při jejichž řešení controlling dominuje, je většina (připomeňme, že podmínkou dominance je výsledek, přesahující 50 % v součtu za první dvě kategorie „Odpovědnost controllingu“, „Intenzivní účast controllingu“), ve srovnání s rokem 2016 však dochází ke koncentraci – dominantní role controllingu celkově ubývá (z 11 na 9 při celkovém počtu 16 situací). Výrazný pokles dominance (přesahující 12 % bodů) potkal zejména témata Řízení pracovního kapitálu, Plánování a řízení likvidity, Reporting likvidity a financování a Analýza a ocenění rizik, z nichž pouze první ještě fakticky dominuje, a to přesně na dolní hranici 50 %, ostatní již pro tento rok pásmo dominance opustily.

Naopak, nejvyšší vzestup dominantní role zaznamenala témata Hodnocení výkonnosti jednotek, Vnitropodnikové zúčtování výkonů a Hodnocení hospodaření středisek (v tomto pořadí), jde však pouze o 6 – 8 % bodů. Tyto situace vykazovaly dominantní roli controllingu již v roce 2016. Z pokračující koncentrace tak můžeme mít radost, jde o výsostně controllingové záležitosti. Skutečným „skokanem roku“ je však poněkud nepochopitelně téma „mimo hlavní controllingový proud“ – Interní kontrolní systém. Toto téma se nově zařazuje do pásma dominance controllingu (57 %), při celkovém růstu o necelých 20 % bodů. Zda bude tento trend pokračovat, rozhodnou až další ročníky. Interní auditoři, mějte se na pozoru!

IT (vzhledem k IT nástrojům v controllingu)

V oblasti IT jsme do soutěže vybrali témata, o která ajťáci nijak zvlášť nestojí. Ve všech čtyřech případech pokračuje dominance controllingu, zaznamenaná již v předešlém ročníku, posuny jsou pouze minimální.

Jak často probíhá formální setkání vrcholového vedení vašeho podniku s vedoucím controllingu? Jak často dochází k neformálnímu setkání?

Vývoj utkání v otázkách 5.1 a 5.2 můžeme hodnotit společně. Převládající periodou formálních setkání s vrcholovým vedením zůstává měsíc, a to v 52 % případů, oproti roku 2016 jde o pokles ve prospěch častějších schůzek, avšak pouze o 4 % body. Přesně opačně je tomu u setkání neformálních, která probíhají nejčastěji denně (45 % případů). I v tomto případě však četnost zastoupení u převládající denní frekvence klesá (o 9 % bodů), naopak výrazně roste zastoupení týdenní periody (o více než 11 % bodů). Sledovat další průběh bude určitě zajímavé.

Jaké je rozdělení kapacity (v %) ve vašem útvaru / oddělení na jednotlivé činnosti?

Nepříliš překvapivě, dvě třetiny kapacity útvaru controllingu zaměstnávají v dnešním zápase čtyři aktivity, a sice (sestupně dle spotřebované kapacity) Manažerský reporting.

 

Řízení nákladů a ziskovosti, Operativní plánování a rozpočtování, Forecasting / očekávka. Pro rok 2016 to platilo úplně stejně, pouze s prohozením pozic na 2. a 3. místě. Vzájemné rozdíly v umístění se přitom spíše vyrovnaly (rozdíl ve spotřebě kapacity mezi prvním a čtvrtým je nyní necelých 6 % oproti 10.5 % v předcházejícím ročníku.

Jak dalece slouží controlling ve vašem podniku k přímé podpoře byznysu a rozhodování?

V závěru utkání přejdeme na celkové hodnocení. Nemusíte se bát, elektronickou tužku u sebe nemáme. Průměrný počet dosažených bodů při hodnocení užitečnosti controllingu je 3,7 z maximálně 5 možných, o dva roky dříve to bylo prakticky stejné (průměr 3,6). Vnímání užitečnosti controllingu a controllerů se tedy nijak podstatně nemění, což není úplně nejlepší zpráva. Na straně druhé se zřejmě nepotvrdila naše úvodní hypotéza, že větší počet odpovědných manažerů mezi účastníky povede k potlačení kritického pohledu a tedy i k poklesu celkové objektivity zaznamenaných odpovědí. A to je, především ve vztahu k budoucím ročníkům naší soutěže, určitě zpráva dobrá.

Který z podnikových cílů považujete za největší výzvu pro váš útvar controllingu?

Douška na konec: controlleři chtějí v budoucnu především zlepšovat systém řízení a přispívat ke zvyšování podnikové výkonnosti. V tom se příliš neliší od svých předchůdců z roku 2016, jen celkový důraz právě na tato dvě vedoucí témata je však, alespoň dle četnosti odpovědí silnější, a to zhruba o deset procent. Inu…, copak je můžete nemít rádi?

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...