studie

Business Intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží

Tereza Fixová se stala vítězkou prvního ročníku soutěže FINdiplomka 2016, která se zaměřila na nejlepší diplomové práce v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví. Do soutěže se přihlásila se svou diplomovou prací na téma Business Intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží a protože za tuto práci sklidila uznání nejen v naší soutěži, ale i na Studentské vědecké konferenci k poctě Albína Bráfa, rozhodli jsme se vám zprostředkovat výstupy z této práce.

Ve svém článku se zabývá softwarovými aplikacemi Business intelligence. Konkrétně analyzuje informační systém pro podporu rozhodování – Business Navigation System od společnosti Inekon Systems, s. r. o. a navrhuje konkrétní řešení konfigurace modelů pro vybranou společnost reprezentující malé a střední podniky v oboru rychloobrátkové-ho zboží. Reprezentační podnik je vybrán na základě analýzy malých a středních podniků z oboru rychloobrátkového zboží a dotazníkového šetření zjišťující zvyklosti podniků při tvorbě prodejních plánů a spokojenosti se stávajícím informačním systémem pro podporu rozhodování.

 

Úvod

Společnost Inekon Systems, s. r. o. (2016) vyvinula pro potřeby velkých podniků Business Navigation System (dále jen BNS), což je model představující soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na dlouhodobé i krátkodobé plánování, taktické i strategické řízení, projektování změn, hodnocení stanovených cílů a efektivní business intelligence, který vytváří ucelený koncept pro efektivní manažerské rozhodování.

Cílem práce je analyzovat stávající BNS, který je v současné době navrhován velkým společnostem vždy na míru, což je časově i finančně nákladné a navrhnout po analýze malých a středních podniků v oblasti rychloobrátkové-ho zboží konfiguraci modulů zjednodušeného systému iBNS, který by byl snadný pro zavedení v konkrétní společnosti o velikosti Small and Medium Enterprises (SME).

 

1 Metodologie

V rámci své diplomové práce Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží (2016) jsem provedla analýzu stávajících aplikací BNS společnosti Inekon Systems, s. r. o. a analýzu trhu malých a středních podniků v oboru rychloobrátkového zboží přes databázi Bisnode (2016) a dotazníkové šetření, které bylo provedeno ve spolupráci s kolegyní Bc. Miroslavou Ježkovou (2016), pomocí něhož byly zjištěny zvyklosti podniků při tvorbě prodejních plánů a spokojenosti se stávajícím informačním systémem pro podporu rozhodování. Pomocí šetření byl také získán kontakt na společnost Al Namura, s. r. o., ve které následně proběhlo osobní interview s Controllerem společnosti s cílem zjištění současného stavu, na jehož základě byl navrhnut model pro konfiguraci zjednodušeného systému iBNS.

 

Analýza stávajících aplikací Business Navigation System (BNS)

Manažerský informační systém BNS představuje velkou pomoc pro účely manažerského účetnictví, controllingu a celkového manažerského řízení podniku. BNS se skládá z 63 aplikací, jejichž sestavení společnost Inekon Systems, s. r. o. chápe jako první krok, následuje jejich údržba a kontinuální rozvoj. V případě bohatších struktur aplikací v rámci jednoho modulu jsou tyto moduly pro usnadnění nejprve rozděleny na submoduly a ty teprve na aplikace.

Společnost (2016) rozděluje řízení celofiremní výkonnosti do 4 hlavních oblastí: PRODEJ, NÁKLADY, FINANCE a ZDROJE. BNS se skládá ze dvou subsystémů Advanced Budgeting (AB) a Strategic Extension (SX). AB je určeno pro taktické a SX pro operativní plánování.

 

Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží

Autor Majumdar (2007) rozděluje charakteristiku FMCG produktů z pohledu spotřebitelů a ob-chodníků. Z pohledu spotřebitelů je rychloobrátkové zboží charakterizováno častými nákupy, nízkou účastí, nízkou cenou, krátkou dobou skladovatelnosti a použitím pro denní spotřebu. Z pohledu obchodníku je charakterizováno vysokými objemy, nízkými maržemi, rozsáhlou distribuční sítí a vysokým obratem zásob.

Datový model by měl být postaven tak, aby bylo možné v závislosti na vývoji trhu rychle určit bod zvratu, aktualizovat struktury produktů a zákazníků a upravovat plány. Ve výrobních firmách by měl systém zohlednit i specifika dodávek do obchodních řetězců. Dále by měl pracovat zároveň i s mnoha tisíci zákazníků a produktů, koordinovat plánovací procesy manažerů na všech úrovních, ať už jsou z regionu, oblasti, či centrály. To vše by mělo být možné zobrazit z různých úhlů pohledu – například podle zákazníků, produktů, ale i třeba časových období, prodejních kanálů nebo měrných jednotek.

37 % společností však své prodeje není schopno detailně plánovat, s délkou a složitostí plánovacího procesu je nespokojeno 19 % společností a 24 % je nespokojeno se současnou technologií pro podporu plánování. Přesto jsem došla k pozitivnímu závěru, že 67 % společností pracuje se scénáři a variantami budoucího vývoje a 74 % společností je schopno aktualizovat prodejní cíle při významných změnách v okolním pro-středí. Též je potěšující, že společnosti nejčastěji plánují své prodeje v MS Excel, jenž je základem pro BNS, avšak samostatně se vyznačuje svou statičností, zdlouhavým procesem plánování i vyhodnocování a z důvodu ručního nastavování vzorců i chybovostí. Pravděpodobně i z toho důvodu má 42 % společností odchylku plánovaných prodejů od skutečnosti nad 10 % či ji není schopno zjistit. Příčinu odchylek pak nezná 23 % společností a aktuální marži na jednotlivé dimenze sledovaných proměnných není schopno určit 19 % společností. Pro následný návrh řešení iBNS bylo důležitým zjištěním, že 81 % společností z trhu rychloobrátkového zboží v rámci svého podnikání musí řídit analýzy pro-deje, 70 % prodejní předpovědi, 61 % obchodní náklady, 49 % marketingové náklady, 37 % zpět-né bonusy, 37 % slevy a 11 % spotřební daň.

Pro společnost Inekon Systems, s. r. o. je zásadní informace, že 35 % respondentů uvažuje o koupi nového plánovacího softwaru, jenž by umožnil efektivní plánování. Z nich by bylo ochotno 66 % společností zaplatit za takový software cenu do 100 000 Kč, 19 % až 200 000 Kč a 15 % až 500 000 Kč. Z dotazníku vyplynuly také dva kontakty, z nichž se podařilo sjednat osobní schůzku a domluvit se na spolupráci se společností Al Namura, s. r. o., pro kterou jsem navrhla zjednodušený systém iBNS.

 

Analýza trhu malých a středních podniků v oboru rychloobrátkového zboží a dotazníkové šetření

V rámci diplomové práce jsem provedla analýzu malých a středních podniků z oboru rychloobrátkového zboží přes databázi Bisnode. Společnosti, které splnily přísné podmínky nerizikovosti spolupráce, jsem kontaktovala za účelem vyplnění dotazníku.

Z oslovených 125 společností dotazník vyplnilo 57 respondentů. Z odpovědí respondentů je zřejmé, že si společnosti uvědomují důležitost prodejních plánů.

 

2 Návrh řešení

Společnost Al-Namura, s. r. o. (2016) je středně velká distribuční a výrobní společnost z trhu rychloobrátkového zboží, kde záleží na rychlých, aktuálních a přehledných informacích kvůli krátkým cyklům výroby a rychlého užití produkce velkého množství značek a produktových řad. Společnost by chtěla být schopna plánovat s nižší odchylkou a zjistit aktuální marži na jednotlivé produkty při zohlednění slev, akcí, zpětných bonusů a marketingových či obchodních nákladů, pro toto přání jsem vytvořila následující návrh.

 

Návrh zjednodušeného systému iBNS

Po zjištění současného stavu společnosti Al-Namura, s. r. o. jsem navrhla dimenze datového modelu iBNS, které se dále člení na jednotlivé prvky, do kterých jsou dimenze agregovány a je na ně možno nahlížet pomocí stanovených ukazatelů. Grafické znázornění navržených dimenzí a prvků jejich rozpadu je uvedeno na následujícím obrázku č. 1.

Návrh modulové konfigurace zjednodušeného systému iBNS, který svými aplikacemi pokryje potřeby společnosti Al Namura, s. r. o. se skládá z těchto základních modulů: Prodejní výkonnost, Variabilní náklady, Krycí příspěvek, Fixní náklady a Hospodářský výsledek.

Pomocí agregačních úrovní, které jsou uvedeny na obrázku č. 1, jsou interpretovány ukazatele jako Prodané množství (v kusech, objemu a typu balení), Tržby v jednotlivých měnách, konkrétně se jedná o tržby hrubé, realizované (fakturované) a čisté. Dalšími ukazateli je Základní ceníková cena, Fakturační cena, Kondice, Bonusy, Fakturační sleva, Akční sleva, dále Kurz měny a Tržní podíl.

 

Doporučení k implementaci

Doporučila jsem také způsob implementace iBNS ve společnosti Al-Namura, s. r. o. ve třech formách plánu: finančního, věcného a časového. Finanční plán je omezen částkou 200 000 Kč, kterou společnost uvedla v dotazníkovém šetření. Věcný plán se skládá z jednotlivých kroků implementace iBNS a časový plán je rozpracováním plánu věcného do časového harmonogramu, který je vyjádřen v podobě Ganttova diagramu, jenž uvádím na následujícím obrázku č. 2.

 

Závěr

V rámci tohoto článku jsem popsala informační systém BNS pro podporu rozhodování a navrhla po analýze trhu malých a středních podniků v oblasti rychloobrátkového zboží konfiguraci modelů (zjednodušený systém iBNS) pro středně velkou rychloobrátkovou společnost Al-Namura, s. r. o., která byla vybrána na základě dotazníkového šetření, díky kterému byly též zjištěny zvyklosti podniků při tvorbě prodejních plánů a spokojenosti se stávajícím informačním systémem pro podporu rozhodování. V případě, že se společnost rozhodne pro implementaci dle návrhu, může díky ucelené firemní navigaci, možnosti práce s větším počtem verzí plánu a využití metod kontinuálního, klouzavého či variantního plánování plánovat své prodeje dynamicky, efektivněji a dosáhnout tak konkurenční výhody.

 

Obrázek 1: Dimenze a agregační úrovně navrženého iBNS

 

Zdroj: Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží (2016)

 

Obrázek 2: Ganttův diagram implementace navrženého iBNS

 

Zdroj: Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží (2016)

 

Odkazy na literaturu

T. F. (2016). Business intelligence v oblas-ti rychloobrátkového zboží (Unpublished master's thesis). Praha: ČVUT.

INEKON SYSTEMS. (2012). Retrieved May 05, 2016, from http://inekon-systems.com/ inekon-systems-cz.

International. (n.d.). Retrieved May 05, 2016, from http://www.bisnode.com.

M. J. (2016). Přizpůsobení systému BNS potřebám managementu malých a středních firem (Unpublished master's thesis). Praha: ČVUT.

Majumdar, R. (2004). Product management in India. New Delhi: PHI Learning.

Al-Namura. (n.d.). Retrieved May 05, 2016, from http://alnamura.cz.

 

 

Ing. Tereza Fixová

Absolventka ČVUT v Praze, obor Projektové řízení inovací v podniku. Vystudovala obchodní akademii v Trutnově a bakalářský obor Řízení a ekonomika v průmyslových podnicích na ČVUT v Praze. V rámci svého studia měla vynikající výsledky v předmětech Controllingové řízení podniku a projektů a Projektové řízení inovací, díky čemuž se dostala k tématu své diplomové práce Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží pro společnost Inekon Systems, s.r.o., za kterou získala čestné uznání na Studentské vědecké konferenci k poctě Albína Bráfa. Je členkou Asociace vysokoškolských poradců a v současnosti pracuje v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT v Praze, kde má na starosti projekty na podporu a rozvoj studentů.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...