slovník

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS)

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) jsou vytvářeny s cílem sjednotit jazyk ekonomického a finančního světa tak, aby byly výkazy společností srozumitelné všem subjektům napříč různými státy. Jejich vznik je důsledkem rostoucí koncentrace mezinárodního kapitálu a globalizace. Zvláštní význam pak mají pro společnosti, které působí na řadě různých trhů světa. V současné době postupně nahrazují řadu národních standardů jednotlivých států. Pravidla, jejichž respektování standardy při práci účetních vyžadují, mají vést primárně ke srovnatelnosti, srozumitelnosti, spolehlivosti a relevanci účetních dat jak pro interní, tak i pro (a to zejména) externí uživatele. Jedná se tedy o soubor pravidel, která slouží ke sjednocení pravidel oceňování a způsobu vykazování a obsahu účetních výkazů. Jejich účelem je, aby byly rozvahy, výsledovky a další výkazy (včetně přílohy) srovnatelné v mezinárodním měřítku.

V praxi bývají Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) někdy ještě označovány svým původním názvem Mezinárodní účetní standardy (IAS). Mezinárodní účetní standardy (IAS) byly vydávány v letech 1973 až 2001 Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC). Od 1. dubna 2001 byl výbor (IASC) nahrazen Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která pokračuje ve vydávání nových standardů pod názvem IFRS. Na svém prvním zasedání rada IASB přijala existující Mezinárodní účetní standardy (IAS) a interpretace SIC (interpretace, které byly vydány za dobu působení výboru IASC). Rada IASB pokračuje v dalším vývoji standardů pod názvem Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) a interpretací (nově vydané interpretace za působení rady IASB se nazývají IFRIC).

IFRS byly přijaty pro povinné nebo dobrovolné finanční výkaznictví ve veřejné a/nebo soukromé sféře více než sto státy světa. Klíčovou událostí, která signalizovala rostoucí uznání IFRS bylo rozhodnutí americké komise pro cenné papíry vzdát se v roce 2007 svého dřívějšího požadavku na cizí subjekty, který spočíval v nutnosti upravit důležité účetní výkazy tak, aby odpovídaly hodnotám vypočteným podle US GAAP. Nyní již pro ty, kteří předloží účetní výkazy sestavené plně v souladu s IFRS, tento požadavek neplatí.

 

 

International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Financial Reporting Standards (IFRS) are designed as a common global language for business affairs so that company accounts are understandable and comparable across international boundaries. They are a consequence of growing international shareholding and trade and are particularly important for companies that have dealings in several countries. They are progressively replacing the many different national accounting standards. The rules are to be followed by accountants to maintain books of accounts which are comparable, understandable, reliable and relevant, as per the internal and especially external users. They are a set of rules that serve to standardize valuation rules and presentation and the contents of financial statements. Their purpose is to make balance sheets, income statements and other statements (including notes) comparable internationally.

They are sometimes still called by the original name of International Accounting Standards (IAS). IAS were issued between 1973 and 2001 by the Board of the International Accounting Standards Committee (IASC). On 1 April 2001, the new International Accounting Standards Board (IASB) took over from the IASC the responsibility for setting International Accounting Standards. During its first meeting the new Board adopted existing IAS and Standing Interpretations Committee standards (SICs). The IASB has continued to develop standards calling the new standards International Financial Reporting Standards (IFRS) and interpretations (IFRIC).

IFRS have been adopted or adapted by well over one hundred nations for mandatory or optional financial reporting by public and/or private entities. A key event signalling the growing recognition of the primacy of IFRS was the decision by the US Securities and Exchange Commission (SEC) in 2007 waiving its former requirement for foreign registrants to reconcile key financial statement captions to amounts computed under US GAAP. Now, for those submitting financial statements that fully comply with IFRS, this is no longer required.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...