slovník

Manažerský informační systém

Manažerský informační systém je systém, který poskytuje informace potřebné k účinnému a efektivnímu řízení organizace. Manažerský informační systém by měl poskytovat manažerům na všech úrovních řízení pro jejich rozhodování včasné a aktuální informace v grafické, tabulkové nebo textové formě. Systém by měl obsahovat interní i externí informace.

Manažerské informační systémy jsou považovány za součást systému celkové vnitřní kontroly podniku, která se týká jak lidí, tak i dokumentů, technologií a postupů používaných manažerskými účetními za účelem řešení problémů, jako je sestavení kalkulace výrobku či služby.

Pokud má manažerský informační systém podobu již předdefinovaných sestav, které slouží k tvorbě dotazů nad databázemi a k prezentačním účelům, pak hovoříme spíše o exekutivních informačních systémech. Systémy, které disponují také rozhodovacími metodami a algoritmy jsou nazývány systémy na podporu rozhodování.

 

Management Information System (MIS)

A management information system (MIS) is a system that provides information needed to manage organizations efficiently and effectively. A MIS should present timely and up to date decision-relevant information to managers in the form of graphs, tables or text. The scope is internal as well as external information.

Management information systems are regarded as a subset of the overall internal controls procedures in a business, which cover the application of people, documents, technologies, and procedures used by management accountants to solve business problems such as costing a product or service.

If the information is only given in the form of predefined reports which are used for query and presentation purposes the term executive information system (EIS) is adequate. Systems that also offer methods and algorithms for decision-taking purposes are called decision support systems (DSS).

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...