slovník

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví je systémem účetních informací, které využívají pro řízení podnikatelských procesů pracovníci na různých stupních podnikového vedení.

Autorizovaný institut manažerských účetních (CIMA) definuje manažerské účetnictví jako aplikaci principů účetnictví a finančního managementu za účelem vytvoření, ochránění, zachování a zvýšení hodnoty jakožto i dodání této hodnoty zainteresovaným skupinám, a to jak ziskových, tak neziskových organizacích, státních i soukromých. Manažerské účetnictví je integrální součástí managementu vyžadující identifikací, tvorbu, prezentaci, interpretaci a použití informace s ohledem na:

 • formulaci obchodní strategie;
 • plánovací a kontrolní aktivity;
 • rozhodování;
 • účinné použití zdrojů;
 • zvyšování výkonnosti a hodnoty;
 • ochrana hmotných a nehmotných aktiv
 • řízení společnosti a vnitřní kontrola.

 

Management Accounting

It is a system of accounting information that is used by personnel at various levels of organizational structure in order to manage business processes.

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) defines management accounting as application of the principles of accounting and financial management to create, protect, preserve and increase value so as to deliver that value to the stakeholders of profit or not-for-profit enterprises, both public and private. Management accounting is an integral part of management, requiring the identification, generation, presentation, interpretation and use of information relevant to:

 • formulating business strategy;
 • planning and controlling activities;
 • decision-making;
 • efficient resource usage;
 • performance improvement and value enhancement;
 • safeguarding tangible and intangible assets;
 • corporate governance and internal control.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...