slovník

Insolvence

Neschopnost dlužníka platit své závazky ve lhůtách splatnosti.

Insolvencí se rozumí také neschopnost společnosti, sdružení nebo jednotlivce dostát plně svým závazkům po prodeji veškerých aktiv příslušné jednotky. Vyjadřuje se obvykle jako poměr mezi oběžným majetkem a neúročenými závazky.

Význam pro posouzení schopnosti podniku dostát svým závazkům má jejich průměrná výše, odrážející rozdíly v rychlosti obratu obou složek (oběžných aktiv a neúročených závazků). Pro řízení má význam i rozdíl obou složek, vyjadřující trvalou vázanost oběžného majetku, který – pokud nebude redukován rozsah činnosti – nelze používat k úhradě závazků, a který by tedy měl být financován odměnu vyžadujícími zdroji krytí, tedy kapitálem vlastníků a úročenými cizími zdroji. Tento rozdíl se nazývá pracovní kapitál.

 

Insolvency

Insolvency is the inability of a debtor to pay debts when they fall due.

Insolvency is also the term for inability of a company, partnership or individual to pay creditor’s debt in full after realisation of all the assets of the business. It is usually expressed as the ratio of current assets and current liabilities, which don’t bear interest.

The average level of current liabilities and assets is important for assessing the ability of business to meet its obligations. The average level reflects differences in the turnover ratio of both components (current assets and liabilities). For control of the company the difference of both components is significant. It indicates an amount of permanently tied current assets – if not reduced the volume of activity – which cannot be used to cover the liabilities, and which should therefore be financed by interest bearing sources (interest-bearing liabilities and owner’s equity). Such a difference is called working capital.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...